Rumyniýanyň paýtagtynda Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaby tanyşdyryldy

  • 31.01.2024 11:40
  • 2862
Rumyniýanyň paýtagtynda Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaby tanyşdyryldy

29-njy ýanwarda Türkmenistanyň Buharestdäki ilçihanasynyň binasynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň "Ýaşlar - Watanyň daýanjy" kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Çäre şeýle hem 2024-nji ýylyň ýurdumyzda "Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy" ýyly diýlip yglan edilmegine bagyşlandy diýip, Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Çärä diplomatik wekilhananyň wekilleri we Rumyniýada bilim alýan türkmen talyplary gatnaşdylar.
Ýygnananlaryň öňünde çykyş etmek bilen, ilçi Türkmenistanyň Prezidentiniň kitabynda ýurdumyzyň ýaşlar syýasatynyň gazananlarynyň, şeýle hem döwlet durmuşynyň dürli ugurlarynda ýaş nesliň ornunyň we üstünlikleriniň beýan edilýändigini belledi.
Şeýle hem TÜRKSOÝ guramasy tarapyndan şu ýylyň Magtymguly Pyragy ýyly, Änew şäheriniň bolsa türki dünýäsiniň paýtagty diýlip yglan edilendigi nygtaldy.


şu gün 07:40
4172

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
1282

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3649

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

düýn 19:50
10149

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...