Ermenistan maý aýynda Aşgabatda geçiriljek «Agro-Pak Turkmenistan and Turkmen Food» halkara sergisine gatnaşmagy meýilleşdirýär

  • 30.01.2024 18:45
  • 5803
Ermenistan maý aýynda Aşgabatda geçiriljek «Agro-Pak Turkmenistan and Turkmen Food» halkara sergisine gatnaşmagy meýilleşdirýär

29-njy ýanwarda Türkmenistanyň Ermenistandaky ilçisi M.Aýazow Ermenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Wise-prezidenti K.Iwanow bilen duşuşdy.

Türkmen daşary syýasat edarasynyň habar bermegine görä, duşuşygyň dowamynda iki dostlukly döwletiň söwda-ykdysady mümkinçiliklerini hem-de haryt dolanyşygyny ösdürmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Duşuşygyň dowamynda ermeni bazarynda “Made in Turkmenistan” ýazgysy bolan türkmen senagat önümlerine gyzyklanmanyň ýokarlanýandygy bellenildi we iki döwletiň arasyndaky haryt dolanyşygynyň sanawyny baýlaşdyrmaga taraplaryň taýýardygy beýan edildi we bu ugurda Karen Iwanow Ermenistanda Türkmenistanyň söwda öýüniň açylmagyny goldaýandygyny aýtdy.
Söwda-senagat edarasynyň Wise-prezidenti, şeýle hem, Ermenistanyň Söwda-senagat edarasynyň wekiliýetiniň 2024-nji ýylyň maýynda Aşgabat şäherinde geçiriljek Azyk önümleriniň döwrebap tehnologiýalarynyň «Agro-Pak Turkmenistan and Turkmen Food» atly halkara sergisine gatnaşmagy meýilleşdirýändigi barada habar berdi.
Duşuşygyň ahyrynda taraplar şeýle hem ulag-logistika infrastrukturasynyň meselelerini we täze logistika ugurlaryny ýola goýmak meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.


düýn 21:33
10423

Serdar Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasaryny kabul etdi

21-nji fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan...

düýn 21:27
7251

Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

21-nji fewralda Aşgabadyň Halkara howa menzilinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň...

düýn 20:58
16425

Bosagada 5G. Türkmenistan aragatnaşyk ulgamynyň täze standartyna geçmäge taýýarlanýar

Türkmenistan telekommunikasiýa pudagynda iň täze tehnologiýalary işjeň ýagdaýda ornaşdyrýar. Indiki ädim ähli raýatlar we kärhanalar üçin internete ýokary tizlikli we ygtybarly elýeterliligi üpjün etjek ykjam aragatnaşygyň...

düýn 07:40
5673

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...