Wengriýada geçen ýyl otlular jemi 5 ýyl 8 aý gijä galyp geldi

  • 30.01.2024 12:54
  • 8462
Wengriýada geçen ýyl otlular jemi 5 ýyl 8 aý gijä galyp geldi

2023-nji ýylda Wengriýadaky ýolagçy otlulary jemi bäş ýyl sekiz aý gijigip geldi. Şeýle maglumatlary Wengriýanyň MAV demir ýol kompaniýasy getirýär diýip, Telex internet neşirine salgylanýan TASS ýazýar.

Ýolagçylar ulagyň gelmegine jemi 3 million minut garaşmaly boldular, bu bolsa, takmynan, bäş ýyl sekiz aý diýmekdir.
Şeýle-de bolsa, Wengriýanyň otlularynyň ýolda bolan umumy wagty bilen deňeşdirilende, alty ýyla golaý gijä galmak beýle uzak möhlet dälem ýaly diýip, Telex belleýär. 2023-nji ýylda olaryň ýolda geçiren umumy wagty 176 ýyl 6 aý boldy.
Şol bir wagtyň özünde, 2023-nji ýyldaky görkeziji soňky ýedi ýylda - MAV täze hasaplama usulyýetini girizeninden bäri iň ýaramazy boldy. Işler 2020-nji ýylda has gowudy, ýöne bu diňe koronawirus pandemiýasy wagtynda ýolagçylaryň sanynyň azalmagy sebäpli, gatnawlaryň sanynyň kemeldilmegi bilen baglanyşykly şeýle boldy.
Demirýol kompaniýasy otlularyň gijä galmagynyň esasy sebäbi elektrik liniýalarynyň ýolunmagy, lokomotiwleriň döwülmegi we howa şertleriniň ýaramazlygy bilen bagly boldy diýip görkezdi.


21.08.2023 09:01
20488

Serdar Berdimuhamedow Budapeştde Ýeňil atletika boýunça dünýä çempionatynyň hormatly myhmany boldy

20-nji awgustda Prezident Serdar Berdimuhamedow Budapeştiň Milli atletika merkezine bolup, bu ýerde beýleki belent mertebeli myhmanlar bilen bilelikde iň gyzykly ýaryşlaryň biriniň — erkekleriň arasynda 100 metr...

20.08.2023 14:49
24840

Serdar Berdimuhamedow Budapeştde Wengriýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow iş saparynyň dowamynda Budapeştde Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orban bilen duşuşdy. Duşuşygyň dowamynda taraplar esasy ugurlaryň hatarynda türkmen-wenger hyzmatdaşlygyny...

20.08.2023 01:14
20542

Gurbanguly Berdimuhamedow ýeňil atletika boýunça dünýä çempionatynyň açylyşyna çagyryldy

Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orban türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy ýeňil atletika boýunça dünýä çempionatyna gatnaşmaga çagyryp, çakylyk...

20.08.2023 01:09
16687

Wiktor Orban Serdar Berdimuhamedowy ýeňil atletika boýunça dünýä çempionatynyň açylyşyna çagyrdy

Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orban Prezident Serdar Berdimuhamedowy ýeňil atletikada boýunça Merkezi Ýewropada ilkinji gezek geçirilýän dünýä çempionatyna gatnaşmaga çagyrdy. «Her ýylyň 20-nji awgusty wengerleriň...