Samsung ulalýan displeýli smartfon döretdi

  • 29.01.2024 21:41
  • 8339
Samsung ulalýan displeýli smartfon döretdi

«Samsung» kompaniýasynyň inženerleri dürli tarapa uzalyp bilýän displeýi bolan smartfonyň nähili görnüp biljekdigini görkezdiler. Bu barada lenta.ru «The TechOutlook» neşirine salgylanyp habar berýär.

Žurnalistler internetde koreý korporasiýasynyň patentini tapdylar. Suratlara salgylansak, «Samsung» tarapyndan teklip edilen telefonyň inedördül korpusy we açylýan ekrany bar. Ekrany zerurlyga baglylykda, dürli taraplara uzaldyp bolýar.
Oýlap tapyşyň beýanynda, ulalýan displeýiň mehanizminiň çeýe bölekden we birleşdirijiden ybaratdygy aýdylýar. Birleşdiriji çeýe paneli islendik tarapa çekmäge mümkinçilik berýän we pružin täsirini döredýän görnüşde işlenip düzülipdir.
Mundan başga-da, resminamada şeýle dizaýnyň çeýe ekrana berklik berjekdigi we epinleriň aradan aýryljakdygy aýdylýar. Žurnalistleriň bellemeklerine görä, eplenýän smartfonlaryň bazarynda öňdebaryjy bolan «Samsung» geljekki enjamlary döredende täze tehnologiýalary ulanyp biler.


şu gün 07:19
3495

Samsung uzalyp bilýän ekrany bolan smartfonyň üstünde işleýär

«Samsung» uzalyp bilýän ekrany bolan smartfonyň üstünde işleýär diýip, «GizmoChina» neşiri habar berýär. Syzdyrylan patentlere görä, «Samsung-yň» geljekdäki eplenýän smartfonynda diňe bir displeý – içki displeý...

şu gün 07:05
1169

Apple täze MacBook modellerini Samsung-yň gatnaşmagynda dörediler

Günorta Koreýanyň «The Elec» neşiriniň habar bermegine görä, «Samsung» geljekki «MacBook» modelleri üçin OLED displeýleriniň üpjünçilik zynjyryna goşulmaga taýynlanýar. Soňky ýyllarda «Apple-iň» «MacBook Pro» we...

düýn 08:30
12975

Täze Samsung Galaxy A35 smartfony barada maglumatlar peýda boldy

«Google Play Console» katalogynda heniz tanyşdyrylmadyk täze «Samsung Galaxy A35» smartfony barada maglumatlar peýda boldy. Onuň aýratynlyklarynyň beýany we suraty ozal paýlaşylan maglumatlary tassyklady diýip...

16.02.2024 12:15
10272

«Samsung» üç ýerden eplenýän smartfon hödürlär

«Samsung» kompaniýasy eplenýän smartfonyň täze görnüşini çykarmagy meýilleşdirýär. Bu barada lenta.ru «TechRadar» neşirine salgylanyp habar berýär. Bellenilmegine görä, korporasiýa üç ýerden eplenýän ekrany bolan...