Türkmenistanyň harby gullukçylarynyň bir toparyna medallar, harby we ýörite atlar dakyldy

  • 28.01.2024 13:31
  • 23195
Türkmenistanyň harby gullukçylarynyň bir toparyna medallar, harby we ýörite atlar dakyldy

27-nji ýanwarda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanyp baýramçylyk dabarasy geçirildi. Onuň barşynda Watan goragynda yhlasy, zähmeti, güýç-gaýraty bilen tapawutlanan harby gullukçylara döwlet sylaglary gowşurylyp, nobatdaky harby atlary dakyldy.

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň we işgärleriniň bir toparyna medallary gowşurmak, harby we ýörite atlar dakmak hem-de hünär derejelerini bermek hakynda Permana Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.
Döwlet sylaglaryny, nobatdaky harby atlaryny kabul eden Watan goragçylary Döwlet baýdagyna togap edip, wepalylyk kasamyny ýerine ýetirdiler.

Şu salgydan Watan goragçylarynyň güni mynasybetli dabaradan fotosuratlara syn edip bilersiňiz.


şu gün 07:19
2133

Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň sebit wekili bilen duşuşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň (UNODC) sebit wekili Aşita Mittal bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar bu guramanyň taslamalarynyň...

şu gün 07:15
820

Türkmenistanyň DIM-inde Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň wekili bilen duşuşyk geçirildi

11-nji iýunda Türkmenistanyň DIM-inde daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň (HGHK) Merkezi Aziýadaky sebit wekilçiliginiň ýolbaşçysynyň orunbasary Žak Barberis bilen duşuşdy...

düýn 12:21
5395

Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmen-koreý işewürlik maslahatyndaky ÇYKYŞY

Hormatly Koreýa Respublikasynyň Prezidenti jenap Ýun Sok Ýol! Gadyrly myhmanlar! Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Şu gün biz Türkmen-koreý işewürlik maslahatyna gatnaşýarys. Mümkinçilikden peýdalanyp, Koreýa Respublikasynyň...

düýn 12:16
7333

Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny maslahatlaşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjak bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy...