Apple 2023-nji ýylda ilkinji gezek Hytaýyň smartfon bazarynda lider boldy

  • 27.01.2024 16:01
  • 3222
Apple 2023-nji ýylda ilkinji gezek Hytaýyň smartfon bazarynda lider boldy

Amerikan Apple Inc. 2023-nji ýylda Hytaýyň smartfon bazarynda öz paýyny bir ýyl ozalky 16,8%-den 17,3%-e çenli artdyryp, ilkinji gezek bazaryň lideri boldy. Bu barada interfax.ru belleýär.

International Data Corporation-yň (IDC) deslapky maglumatlaryna görä, 2023-nji ýylda Hytaýda umumy smartfon satuwy 5% - 271,3 mln birlige çenli azaldy, bu bolsa on ýylda iň pes görkezijidir.
Ýöne oktýabr-dekabr aýlarynda üpjünçilik 11 çärýegiň dowamynda ilkinji gezek artdy. Görkeziji ýyllyk aňlatmasynda 1,2% - 73,6 mln smartfona çenli ýokarlandy.
Hytaý bazarynda oýlanyşykly önüm strategiýasynyň netijesinde Honor ikinji orny saklady. Kompaniýa eplenýän gurluşlarynyň üstünlikli hatarynyň hasabyna bazaryň ýokary baha segmentinde, şeýle-de birnäçe meşhur modelleriniň netijesinde orta we aşaky segmentlerde özüni görkezdi.
Huawei brendi dördünji çärýekde iki ýyldan gowrak wagtdan soň Hytaýyň smartfon bazarynyň liderleriniň bäşligine gaýdyp geldi, ol dördünji orny eýeledi.


şu gün 11:50
151

iPhone 16 Pro-nyň kamerasy täze dizaýna eýe bolar

Apple dizaýnda we işleýşinde birnäçe üýtgeşiklik aljak iPhone 16 Pro smartfonlarynyň täze hataryny çykarmaga taýynlanýar. Wccftech portalynyň habaryna görä, iň görnükli täzelikleriň biri esasy kameranyň täze dizaýny...

19.02.2024 08:21
4524

Apple Ýewropada iOS-daky web goşundylaryny goldamagyny bes eder

«Apple» «iOS» operasion ulgamyndaky progressiw web goşundularyna (PWA) goldawyň Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň ulanyjylary üçin ýapyljakdygyny tassyklady. Kompaniýa sanly bazarlar hakyndaky kanun (DMA) sebäpli...

18.02.2024 15:23
4416

iOS-da ulanyjylaryň biometrik maglumatlaryny ogurlaýan troýan peýda boldy

Group-IB-iň kiberhowpsuzlyk hünärmenleri iOS üçin GoldPickaxe.iOS atly täze troýan tapdy. “Helpnetsecurity”-niň habar bermegine görä, ol bank troýanlary bilen tanalýan haker tarapyndan işlenip düzüldi. GoldPickaxe...

15.02.2024 16:06
7857

"Çozuş" dowam edýär: Apple özge dünýäden gelenler baradaky serialyny üçünji möwsüme uzaltdy

“Variety” neşiri Apple-iň “Çozuş” ylmy-fantastiki serialyny üçünji möwsüme uzaltmak kararyna gelendigini habar berdi. Görnüşi ýaly, taslama reýting we tomaşalar taýdan-da gowy netijeleri görkezýär diýip, championat...