Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti «Times Higher Education Awards Asia 2024-iň» sekizligine girdi

  • 27.01.2024 15:18
  • 11707
Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti «Times Higher Education Awards Asia 2024-iň» sekizligine girdi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti «Student Recruitment Campaign of the Year» ugry boýunça sanawyň sekizligine girmegi başardy. Bu barada Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Metbugat gullugy habar berýär.

Angliýada we Irlandiýada eýýäm 19 ýyldan bäri hereket edýän, dünýäde «Oscars of higher education» ady bilen giňden tanalýan «Times Higher Education Awards Asia» baýraklary «THE Awards Asia» ady bilen häzirki wagtda Aziýa yklymynda hem doly ýola goýuldy. Ol uniwersitetleriň akademiki, ýolbaşçylyk, dolandyryş we hünär hyzmatlary ýaly dürli ugurlary boýunça alyp barýan işlerini ykrar edýärler.
Bu baýraklaryň altynjy gezekki neşirine 17 ýurtdan 80 finalçy dalaş edýär. Bu ýyl uniwersitetlerdäki çäreleriň ähli görnüşlerini öz içine alýan 10 ugur boýunça 600-den gowrak ýüz tutmalar kabul edildi. «Student Recruitment Campaign of the Year» ugry boýunça sanawyň sekizligine Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti hem girmegi başardy.
Talyplyga dalaşgärleriň isleglerini we gyzyklanmalaryny ýokarlandyrmak boýunça Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener tehnologiýalar uniwersiteti (TITU) ýokary derejeli zehinleri çekmäge, yhlasly we erjel talyplaryň jemgyýetini döretmäge çalyşýan öňdebaryjy uniwersitet hökmünde tanalýar. Geçen ýyllarda has köp zehinli talyplary çekmek üçin TITU iki sany ýurt derejesindäki çäräni gurady: ýagny, orta mekdep okuwçylary üçin «Oguz hanyň zehinli nesilleri» atly integrirlenen olimpiadasy; we 18 — 35 ýaş aralygyndaky raýatlar üçin innowasion tehnologiýalaryň taslama bäsleşigi. Iki çäre hem TITU we onuň akademiki meýilnamalaryny dalaşgärleriň giň toparyna hödürlemekde ýokary derejeli netijeleri gazandy.
«THE Awards Asia 2024» sanawynda iň ýokary derejeli uniwersitetleriň arasynda Singapuryň, Günorta Koreýanyň, Gonkongyň, Malaýziýanyň, Hindistanyň, Hytaýyň, Türkiýäniň, Filippinleriň, Taýlandyň, Indoneziýanyň, Ýaponiýanyň, Pakistanyň, Kambojanyň we beýleki ýurtlaryň uniwersitetleri hem bar. Bu baýrak Türkmenistanyň uniwersitetleriniň Aziýanyň we dünýäniň abraýly uniwersitetleriniň sanawyna goşulmak işjeňligini görkezýär. UniRank reýtinginden mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda Aziýada resmi taýdan ykrar edilen 6065 ýokary okuw mekdebi bar.
Ýeňijiler 29-njy aprelde Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde geçiriljek dabarada mälim ediler. Bu çäre Sunweý uniwersiteti bilen hyzmatdaşlykda geçiriljek Aziýa uniwersitetleriniň sammitiniň ilkinji güni tamamlanar.


21.02.2024 07:49
8929

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti II Açyk halkara informatika olimpiadasyna çagyrýar

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2024-nji ýylyň 15-20-nji aprelinde Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasyny...

16.02.2024 11:27
2943

Halkara gatnaşyklary instituty matematiki modelirleme boýunça talyplaryň arasynda ders bäsleşiginiň netijelerini yglan etdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanyp ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda matematiki modelirleme...

11.02.2024 09:39
4624

Türkmen talyplary CyberQuest atly IT-bäsleşigine gatnaşyp bilerler

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplaryny «CyberQuest» atly intellektual IT-bäsleşigine gatnaşmaga çagyrýar. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr"...

10.02.2024 01:36
37882

Türkmenistanyň Prezidenti täze bilim ministrini belledi

Gurbangül Ataýewa başga işe geçmegi sebäpli bilim ministri wezipesinden boşadyldy. Täze bilim ministri wezipesine Baýramgül Orazdurdyýewa bellenilip, ol Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň rektory...