Näsazlyklar düzedilýänçä Boeing 737 MAX uçarlarynyň önümçiligi gadagan edildi

  • 26.01.2024 18:32
  • 13679
Näsazlyklar düzedilýänçä Boeing 737 MAX uçarlarynyň önümçiligi gadagan edildi

ABŞ-nyň Federal raýat awiasiýa edarasy (Federal Aviation Administration, FAA) Boeing kompaniýasyna ýanwar aýynyň başynda 737-9 MAX uçarynyň howada gapysynyň gopmagy bilen bagly bolup geçen wakadan soň 737 MAX uçarlarynyň önümçiligini giňeltmegi gadagan edýär. Bu barada edaranyň metbugat gullugyna salgylanyp, Interfax.ru habar berýär.

Şeýle-de, FAA waka bilen baglylykda uçuşy togtadylan 171 sany 737-9 MAX uçarynyň barlamak we abatlamak işlerini tassyklady. Bu proses üstünlikli tamamlanandan soň, olar ulanylyşa gaýtarylyp bilner.

“Biz prosesiň dowamynda ýüze çykarylan hil näsazlyklarynyň düzedilendigine göz ýetirýänçäk, Boeing-iň önümçiligi giňeltmek islegini kanagatlandyrmarys we 737 MAX-yň goşmaça önümçilik hataryny tassyklamarys” – diýip, FAA-nyň ýolbaşçysy Maýkl Uitaker aýtdy.

Ýanwar aýynyň başynda Alaska Airlines awiakompaniýasynyň Boeing 737-9 MAX uçary howada, takmynan, 5 km belentlikde gapysyny ýitirenden soň Portlendiň howa menziline mejbury gonmaly boldy. Ýolagçylaryň hiç biri zyýan çekmedi. Awiagatnadyjy Boeing-den uçary 2023-nji ýylyň noýabr aýynda aldy.
Şondan soň FAA ABŞ-nyň howa giňişliginde Boeing 737-9 MAX uçarlarynyň uçuşyny we olaryň amerikan awiakompaniýalary tarapyndan ulanylyşyny wagtlaýyn togtatmagy buýurdy.


20.11.2023 15:01
30231

Boeing 787 Antarktida gondy

15-nji noýabrda Boeing 787 Dreamliner howa gämisi Antarktida gondy diýip, USA Today we CNN habarlar gullugy habar berdi.   Norwegiýanyň Norse Atlantic Airways-i tarapyndan dolandyrylýan howa gämisi 13-nji noýabrda...

12.03.2023 13:05
30280

Boeing Hindistanda ýolagçy uçarlaryny ýük uçarlaryna öwürmek üçin zawod gurar

Boeing amerikan korporasiýasy Hindistanda ýolagçy uçarlaryny ýük uçarlaryna öwürmek bilen meşgullanjak zawody gurmagy meýilleşdirýär. Bu barada kompaniýanyň ösüş boýunça müdiri Mark Allene salgylanyp, Reuters agentligi...

şu gün 09:53
5479

Tom Kruz Oskar baýragynyň eýesi Alehandro Inýarritunyň täze filminde oýnar

“Missiýany ýerine ýetirmek mümkin däl” filminiň gahrymany Tom Kruz drama kinosyna gaýdyp gelýär: aktýor Oskar baýragyna eýe bolan režissýor Alehandro Gonsales Inýarritunyň (“Guş-adam”, “Diri galan”) täze filminde...

şu gün 09:52
16905

Kongoly “göze ilmezek” guşuň ilkinji suraty peýda boldy. Ol "ýitirilen" görnüşleriň sanawyna girizilipdi

Kongoda geçirilen ekspedisiýa 20 ýyllap göze ilmän galan sary hüpükli, tuwulga kelle guşuň (Prionops alberti) seýrek görnüşini bellige aldy. Açyk sary “tuwulgaly” gara guş öň “ýitirilen” diýip hasaplanýardy. "Haýtek"...