Boeing-iň ýolbaşçylygy uçarlaryň howpsuzlygy bilen bagly meseleleriň esasynda işden çekilýär

  • 26.03.2024 18:39
  • 14995
Boeing-iň ýolbaşçylygy uçarlaryň howpsuzlygy bilen bagly meseleleriň esasynda işden çekilýär

Boeing kompaniýanyň ýolbaşçylygynda uly üýtgetmeleriň geçiriljekdigini mälim etdi. Reuters agentliginiň habar bermegine görä, baş müdir Deýw Kalhun 2024-nji ýylyň ahyrynda wezipesinden gider, müdirler geňeşiniň başlygy Larri Kellner bolsa gaýtadan saýlanmak üçin öz dalaşgärligini hödürlemez. Raýat uçarlary bölümçesiniň ýolbaşçysy Den Stil eýýäm kompaniýany terk etdi.

Bu üýtgetmeler Boeing uçarlarynyň howpsuzlyk meseleleri bilen baglanyşyklydyr. 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda Alaska Air awiakompaniýasynyň täze Boeing 737 MAX 9 uçarynyň uçuş wagty heläkçilikde çykyş gapysy gopdy. Uçar uçuş howa menziline asuda gaýdyp geldi, hiç kim zyýan çekmedi, ýöne bu hadysa kompaniýa bolan ynamy gaçyrdy.
Howpsuzlyk bilen bagly meseleden başga-da, Boeing sargyt edilen uçarlary ibermekde-de kynçylyk çekýär, bu hem kontragentleriň nägileliginiň ýene bir sebäbi boldy.
Boeing-iň täze baş müdiriniň ady heniz belli däl. Ýolbaşçylygyň çalşyljakdygy baradaky habaryň esasynda kompaniýanyň paýnamalary 3% ýokarlandy.
Deýw Kalhun 2020-nji ýylda, 346 adamyň ölümine getiren iki 737 Max 8 uçarlarynyň heläkçiliginden soň Boeing-iň ýolbaşçysy boldy. Heläkçilikleriň sebäbi uçarlaryň gurluşyndaky kemçilikler boldy.


26.01.2024 18:32
13901

Näsazlyklar düzedilýänçä Boeing 737 MAX uçarlarynyň önümçiligi gadagan edildi

ABŞ-nyň Federal raýat awiasiýa edarasy (Federal Aviation Administration, FAA) Boeing kompaniýasyna ýanwar aýynyň başynda 737-9 MAX uçarynyň howada gapysynyň gopmagy bilen bagly bolup geçen wakadan soň 737 MAX uçarlarynyň...

20.11.2023 15:01
30883

Boeing 787 Antarktida gondy

15-nji noýabrda Boeing 787 Dreamliner howa gämisi Antarktida gondy diýip, USA Today we CNN habarlar gullugy habar berdi.   Norwegiýanyň Norse Atlantic Airways-i tarapyndan dolandyrylýan howa gämisi 13-nji noýabrda...

12.03.2023 13:05
30412

Boeing Hindistanda ýolagçy uçarlaryny ýük uçarlaryna öwürmek üçin zawod gurar

Boeing amerikan korporasiýasy Hindistanda ýolagçy uçarlaryny ýük uçarlaryna öwürmek bilen meşgullanjak zawody gurmagy meýilleşdirýär. Bu barada kompaniýanyň ösüş boýunça müdiri Mark Allene salgylanyp, Reuters agentligi...

şu gün 00:15
1390

Doktor Strenj “Ar alyjylaryň” bäşinji bölümine gaýdyp gelýär. Film 2025-nji ýylda surata düşüriler

Ýakynda britaniýaly aktýor Benedikt Kamberbetç Netflix kanallarynyň birinde görkezilen wideoda özüniň meşhur rollary barada gürrüň berip, “Ar alyjylar 5” filminde Doktor Strenjiň keşbini ýerine ýetirjekdigini aýtdy...