Samsung enjamlary derini sançmazdan gandaky şekeriň derejesini kesgitläp biler

  • 24.01.2024 18:02
  • 11953
Samsung enjamlary derini sançmazdan gandaky şekeriň derejesini kesgitläp biler

Geljekde «Samsung» kompaniýasynyň enjamlaryna gandaky şekeriň derejesini kesgitleýän monitor goşular. Bu barada «Bloomberg» «Samsung» kompaniýasynyň ykjam saglygy goraýyş bölüminiň başlygy Hon Paka salgylanyp habar berýär.

Hünärmeniň bellemegine görä, koreý korporasiýasy inwaziw däl glýukometri – derini sançmazdan, ganyň düzümindäki şekeriň derejesini seljermäge mümkinçilik berýän enjam döretmegi meýilleşdirýär. «Eger-de biz gan basyşyny we glýukozanyň derejesini yzygiderli ölçäp bilsek, onda «oýnuň» ykbalyny üýtgederis» diýip, Pak nygtady.
«Samsung» kompaniýasynyň ýolbaşçysynyň çaklamalaryna görä, inwaziw däl usulda glýukoza gözegçilik edýän enjam bäş ýylyň içinde ol ýa-da beýleki görnüşde bazara çykyp biler. Pak: «Biz miniatýurizasiýadan başlap, glýukozanyň derejesine ol ýa-da beýleki gözegçiligi ýa-da şolaryň aralygyndaky hyzmatlary edip biljek dürli tehnologiýa platformalaryna çenli ähli wariantlara seredýäris» diýip, belledi.
Şeýle hem Hon Park ulanyjylaryň adamlary aladalaryndan daşlaşdyrman, saglyk görkezijilerini seljerjek akylly enjam isleýändigini aýtdy. Şeýle hem ol «Samsung» kompaniýasynyň ýanwar aýynyň ortalarynda yglan eden «Galaxy Ring» enjamynda şuňa meňzeş funksiýalaryň girizilip bilinjekdigine degişli pikiri öňe sürdi.
«Bloomberg» «Samsung-yň» bäsdeşleriniň biri bolan «Apple-iň» hem inwaziw däl glýukometr döretmek mümkinçiligini öwrenýändigini aýtdy. 2021-nji ýylda amerikan kompaniýasynyň «Apple Watch» sagatlaryna şuňa meňzeş monitor goşjakdygy barada maglumatlar peýda bolupdy.


24.02.2024 17:04
3236

Samsung enjamlary sesi birbada birnäçe gulaklyklara we dinamiklere eşitdirip biler

Samsung enjamlarynyň ses mümkinçiliklerini giňeltmegi meýilleşdirýändigini yglan etdi. Kompaniýa köpsanly smartfonlara, planşetlere, telewizorlara we noutbuklara Auracast, 360 Audio we Auto Switch tehnologiýalaryny...

23.02.2024 12:16
6378

Apple Samsung bilen bäsdeşlikde düýbünden täze dakylýan gurluşyň üstünde işleýär

Apple fitnes trekeriň analogy hökmünde çykyş etjek we ulanyjynyň saglygy barada maglumat ýygnajak “akylly” ýüzügi döretmegiň üstünde işleýär. Bu barada MacRumors neşirine salgylanyp, gazeta.ru habar berýär. Neşiriň...

22.02.2024 18:39
6241

Samsung Galaxy Z Fold5-iň ekrany harby derejeli sertifikata mynasyp boldy

«Samsung Galaxy Z Fold5» eplenýän smartfon «UL Solutions» instituty tarapyndan birnäçe agyr synagdan geçdi we «MIL-STD 810G» standarty boýunça harby derejeli sertifikata mynasyp boldy. Bu bolsa enjamyň dürli daşarky...

21.02.2024 11:59
5105

Protezli adamlara ýylylygy we sowugy duýmaga mümkinçilik berýän tehnologiýa döredildi

Italiýaly we şweýsariýaly alymlar el-aýagy amputirlenen adamlara protezleri arkaly galtaşýan zatlarynyň temperaturasyny duýmaga mümkinçilik berýän özboluşly MiniTouch ulgamyny döretdiler. Tehnologiýa amputasiýadan...