TikTok-da AI Song aýratynlygy peýda bolar. Ol AI-ni ulanyp, aýdym döretmäge ýardam eder

  • 22.01.2024 13:30
  • 4085
TikTok-da AI Song aýratynlygy peýda bolar. Ol AI-ni ulanyp, aýdym döretmäge ýardam eder

TikTok sosial ulgamy täze AI Song aýratynlygyny hödürledi, ulanyjylar ýazan tekstlerini onuň kömegi bilen doly derejeli aýdymlara öwrüp bilerler. Aýratynlyk “Bloom”-yň ösen dil modeli esasynda işleýär diýip, The Verge-e salgylanýan  Ferra habar berýär.

Ulanyjylar ýazgy döredenlerinde diňe meýdança tekst girizäýmeli, şondan soň TikTok Song-yň emeli aňy ulanyja žanr saýlamaga mümkinçilik bermek bilen, laýyk gelýän sesleri goşar. Şol bir wagtda TikTok-sazandalaryň ilkinji netijeleriniň düşnüksiz bolandygy bellendi: käbir sazlaryň owazlylygy bärden gaýdýar.
AI tarapyndan döredilen aýdymlar TikTok üçin asla täzelik bolmasa-da, sosial ulgam has köp ulanyja, az-kem sanly kömegi bermek bilen, ýazmak mümkinçiligini berip, aýdym döretmek prosesini demokratiýalaşdyrmagy maksat edinýär.


14.02.2024 01:12
2200

Google emeli aň pudagynda mugt bilim üçin onlarça million ýewro sarp eder

Google tehnologiýa ägirdi Ýewropada we beýleki ýurtlarda emeli aň bilen işlemek başarnyklarynyň öwredilmegine 25 mln ýewro gönükdirmek meýilnamasyny yglan etdi. Bu barada korporasiýanyň resmi blogyna salgylanyp...

13.02.2024 23:46
3373

Burger King GigaChat-yň resepti esasynda burger taýýarlamaga razy boldy

«GigaChat» emeli aň modelini işläp düzüjiler «Burger King» tiz tagam zynjyryna «dünýädäki ilkinji emeli aň wopperini» döretmegi teklip etdiler. Bu barada «Rambler» habar berýär. Ondan öň «GigaChat» emeli aň ulgamy...

06.02.2024 14:02
1539

Google-yň Bard emeli aň boty Gemini adyny alar we Android programmasyna eýe bolar

Google emeli aň esasly Bard çat-botunyň adyny üýtgetmek isleýär. Kompaniýa ony Gemini diýip atlandyrmak we neýroulgam bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän aýratyn Android programmasyny çykarmak kararyna...

04.02.2024 21:22
9810

Neýroulgam russiýaly programmist üçin gelinlik saýlady

Programmist Aleksandr Žadan neýroulgama öz adyndan gyzlar bilen gepleşmegi öwretdi. Netijede, algoritm tanyşlyk sahypasyny ulanýan bäş müň gyzdan oňa gelinlik saýlady. «Ilkibaşda kynçylyklar ýüze çykýardy, sebäbi...