Hytaýda polisiýanyň pilotsyz awtoulaglary köçelere gözegçilik edip başlady

  • 22.01.2024 13:26
  • 15846
Hytaýda polisiýanyň pilotsyz awtoulaglary köçelere gözegçilik edip başlady

Ýanýan çyralar bilen enjamlaşdyrylan 15 sany öz-özüni dolandyrýan patrul awtoulagy Pekiniň Ýyçžuan şäherinde awtonom sürüşleriň görkezme meýdançasyndaky jemgyýetçilik ýollaryna çykdy. Ulaglar gije-gündiziň dowamynda polisiýanyň wezipelerini ýerine ýetirýär diýip, CGTN-e salgylanýan Ferra habar berýär.

Polisiýanyň pilotsyz ulaglary patrullyk etmek, iri çärelerde howpsuzlygy üpjün etmek, köpçülige bildirişleri, duýduryşlary ýetirmek we adatdan daşary ýagdaýlarda duýdurmak hem-de halas ediş işlerini geçirmek ýaly dürli meselelerde synagdan geçirilýär.
Pilotsyz patrul ulaglary 4-nji derejeli awtonom sürüş tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan, batareýany 30 sekuntda üýtgedip we 100 km aralygy geçip biler.
Şeýle hem, ulaglar kesgitleýiş aralygy 120 metre çenli 360 graduslyk köp sensorly duýgurlyk ulgam bilen enjamlaşdyrylandyr. Bortdaky güýçli hasaplaýyş platformasy howpsuz sürmegi üpjün edip, hakyky wagtda ýol şertlerini göz öňünde tutmak bilen şoňa görä hereket edip biler.


22.02.2024 18:49
11080

Beýnä ornaşdyrylan Neuralink implanty pikiriň güýji bilen syçanjygyň görkezijisini dolandyrmaga kömek etdi

«X» platformasynda geçirilen audiomaslahatda Ilon Mask dünýäde ilkinji bolup «Neuralink» kompaniýasynyň neýrointerfeýsi ýerleşdirilen hassanyň gazanan üstünligi barada habar berdi. «Neuralink» kompaniýasyny esaslandyran...

17.02.2024 23:55
14232

Hytaýda gaýtadan ulanylýan ilkinji raketa noýabr aýynda uçurylar, ýöne onuň  yzyna gaýdyp gelmezligi hem mümkin

Hytaýyň Galactic Energy kompaniýasy ilkinji gaýtadan ulanylýan “Pallada-1” raketasyny 2024-nji ýylyň noýabr aýynda orbita çykarmagy meýilleşdirýär diýip, SCMP habar berýär. Bu ýurtda şu zeýilli ilkinji uçuryş bolar...

17.02.2024 12:44
34700

Hytaýda 100 mln ýyl mundan öň ýaşap, daşa öwrülip galan "göwreli" gurbaga tapyldy

Hytaýda paleontologlar 100 million ýyl mundan ozal ýaşap geçen Gansubatrachus qilianensis görnüşindäki gurbaganyň daşa öwrülen galyndylaryny tapdylar. Dinozawrlaryň döwürdeşiniň garnyndan ýumurtga tapyldy diýip...

17.02.2024 12:10
7220

Hytaý ýene birnäçe ýyldan Aýda kiçiräk mellek döretmegi meýilleşdirýär

Hytaýyň Milli kosmos edarasy (CNSA) 2028-nji ýyla meýilleşdirilen “Çane-8” Aý missiýasy barada maglumat berdi. Ol Ýeriň hemrasynda ösümlikli ekoulgamlaryň döredilmegini göz öňünde tutýar. Bu barada kosmos edarasynyň...