Bloomberg: Apple Vision Pro garniturasy lukmançylykda we bilimde mynasyp ornuny tapar

  • 22.01.2024 12:20
  • 1795
Bloomberg: Apple Vision Pro garniturasy lukmançylykda we bilimde mynasyp ornuny tapar

Apple-iň Vision Pro giňeldilen hakykat garniturasy lukmançylykda, senagatda we bilimde peýdaly ulanylyp bilner. 3DNews -yň habaryna görä, garnituranyň işlenip taýýarlanyşyna jogapkär Maýk Rokwell bilen Alan Daýyň enjamy haýsy bazarda ulanyp boljakdygyny düşündirýän resminamasy Bloomberg-iň ygtyýaryna düşdi.

Rokwelliň sözlerine görä, saglygy goraýyş we bilim ulgamy Apple Vision Pro -ny netijeli ulanmak üçin esasy ugurlar bolup biler. Hususan-da, şeýle gural hirurglara operasiýa etmäge we şol bir wagtyň özünde näsagyň ýagdaýynyň esasy görkezijilerini görmäge mümkinçilik berer. Häzirki wagtda operasiýa wagtynda hirurglar ünsüni sowup, ýanyndaky monitorlara häli-şindi seretmäge we wagtyny gidirmäge mejbur bolýarlar. Giňeldilen hakykat tehnologiýasy bu şekilleri bir gözýetime birleşdirmäge mümkinçilik bererdi.
Garniturany ulanyp, enjamyň wirtual ekranynda işçiler üçin zerur görkezmeleri görkezip, çylşyrymly enjamlara hyzmat edilende abatlaýyş işlerini hem optimizirläp bolar. Bilim ulgamynda Vision Pro okuwçylara mazmuny has aňsat ýatda saklamaga kömek edýän täsirli, çuňňur mazmun döretmek üçin dürli mümkinçilikleri açýar.

"Biz oýunjak däl-de, gural hasaplanýan önüm döretmegi maksat edindik" –diýip Rokwell nygtady.


şu gün 07:05
1169

Apple täze MacBook modellerini Samsung-yň gatnaşmagynda dörediler

Günorta Koreýanyň «The Elec» neşiriniň habar bermegine görä, «Samsung» geljekki «MacBook» modelleri üçin OLED displeýleriniň üpjünçilik zynjyryna goşulmaga taýynlanýar. Soňky ýyllarda «Apple-iň» «MacBook Pro» we...

düýn 08:27
3144

«Apple» animasiýa döretmek üçin emeli aň guralyny döretdi

«Apple» kompaniýasynyň maşyn öwreniş boýunça hünärmenleri emeli aň (AI) esasynda animasiýa döretmek üçin «Keyframer» goşundysyny döretdiler. Gözlegiň netijeleri «arXiv» ylmy neşirleriň platformasynda ýerleşdirildi...

düýn 08:13
2401

«Apple Watch» saglygy barlamak üçin adamyň bölüp çykarýan derini seljerer

«Apple» kompaniýasynyň hünärmenleri ulanyjynyň bölüp çykarýan derini seljermäge mümkinçilik berýän akylly sagatlar üçin datçik oýlap tapdylar. Bu barada lenta.ru «PatentlyApple» neşirine salgylanyp habar berýär...

19.02.2024 08:32
8945

Apple eplenýän ekranly iPhone döretmek işini togtatdy

Synag enjamy hatardan çykansoň, «Apple» kompaniýasy eplenýän «iPhone» smartfonyny döretmek işini togtatdy. Bu barada «MacRumors» portaly habar berýär. Çeşmäniň habaryna görä, synag maksatly eplenýän «iPhone» smartfonynyň...