Türkmenistan Tunisde geçirilen mediamaslahata gatnaşdy

  • 22.01.2024 13:02
  • 1935
Türkmenistan Tunisde geçirilen mediamaslahata gatnaşdy

Türkmenistanyň wekiliýeti “KHBS emeli aň döwründe: mümkinçilikler we kynçylyklar” temasyna bagyşlanan Üçünji media maslahatyna gatnaşdy. Arap döwletleriniň radiogepleşikler birleşigi (ASBU) tarapyndan gurnalan forum Tunisde geçirildi diýip, Halkara Habarlar portaly habar berýär.

Ýokary wezipeli adamlar we pudak hünärmenleri emeli aňyň media aragatnaşyk pudagynda tutýan ornuny ara alyp maslahatlaşdylar. Emeli aňyň mazmun döretmek, tejribeleri şahsylaşdyrmak we ilkinji nobatda, köp mukdardaky maglumatlary seljermek üçin media pudagynda giňden ulanylýandygy we munuň hem gizlinlik meselesini has wajyplaşdyrýandygy bellenildi.
ASBU-nyň prezidenti bu maslahatyň emeli aň tarapyndan döredilýän maglumatlaryň anyklygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek ýaly birnäçe meseläni ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik berýändigini aýtdy.
Şeýle-de, media mazmuny döretmek üçin emeli aňyň ulanylmagy bilen baglanyşykly meselelere hem-de bu tehnologiýanyň media pudagynda döredýän mümkinçiliklerine seredildi.


düýn 22:03
20920

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

düýn 21:44
14303

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
5992

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...

23.02.2024 23:33
5699

26-njy martda Änewiň “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” hökmünde çäreler badalga alar

26-njy martda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Nowruz ýaýlasyndaky “Türkmeniň ak öýi” binasynda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli guraljak çärelere...