Türkmenistanda 2024-nji ýylda maýa goýumlar haýsy taslamalara gönükdiriler?

  • 19.01.2024 21:56
  • 9119
Türkmenistanda 2024-nji ýylda maýa goýumlar haýsy taslamalara gönükdiriler?

19-njy ýanwarda geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer B.Annamämmedow Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasynyň taslamasy barada döwlet Baştutanyna hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, bu taslama degişli ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň, Aşgabat we Arkadag şäherleriniň häkimlikleri bilen bilelikde işlenip taýýarlanyldy.
Onuň çäklerinde möhüm we giň gerimli taslamalaryň ençemesini, şol sanda halkara we sebit ähmiýetine eýe bolan Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň, Balkan welaýatynda täze howa menziliniň, kuwwatlylygy 1574 MWt bolan utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasynyň, “Aşgabat – Türkmenabat” halkara derejeli ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň, Garabogaz köl aýlagynyň üstünden geçýän köpriniň gurluşygynyň taslamalaryny durmuşa geçirmek göz öňünde tutulýar. Şeýle hem Merkezi Aziýa sebitinde iri taslamalaryň biri bolan Arkadag “akylly” şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurluşyklary dowam etdiriler.
Ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak maksady bilen, maýa goýumlary durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda ýaşaýyş jaýlarynyň, saglygy goraýyş desgalarynyň, bilim ulgamyna degişli orta mekdepleriň we çagalar baglarynyň, awtomobil ýollarynyň, suw, gaz, elektrik geçirijileriniň we aragatnaşyk ulgamlarynyň, şeýle hem suw arassalaýjy desgalaryň gurluşygyna gönükdiriler.
Maýa goýum maksatnamasynda göz öňünde tutulan çäreleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegini gazanmak zerurdyr diýip, Serdar Berdimuhamedow aýtdy we wise-premýere Maksatnamanyň taslamasyna ýene-de bir gezek seretmegi tabşyrdy.


düýn 22:20
10446

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherindäki Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy iş saparynyň çäklerinde Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy. Bu...

düýn 22:03
22244

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

düýn 21:44
15038

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
6065

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...