BMG-niň Baş sekretary hökümetleri we biznesi emeli aň töwekgelçiliklerini azaltmaga çagyrdy

  • 19.01.2024 14:22
  • 5645
BMG-niň Baş sekretary hökümetleri we biznesi emeli aň töwekgelçiliklerini azaltmaga çagyrdy

BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş hökümetleri we tehnologiýa kompaniýalaryny emeli aňyň döredýän töwekgelçiliklerine bilelikde gözegçilik etmäge we azaltmaga çagyrdy. Bu barada RIA Nowosti agentligine salgylanyp, sputnik.kz habar berýär.

“Bize hökümetleriň tehnologiýa kompaniýalary bilen emeli aňyň häzirki ösüşinden ýüze çykýan töwekgelçilikleri dolandyryş mehanizminiň, şeýle-de geljekki (bolup biljek) zyýany gözegçilikde saklamagyň we gowşatmagyň üstünde gyssagly işläp başlamagy gerek” – diýip, Baş sekretar belleýär.

Dawosda geçirilen Bütindünýä ykdysady forumynda çykyş etmek bilen, Guterriş kompaniýalary emeli aňy dolandyrmagyň “baglanyşykly we uýgunlaşdyrylan modelini” işläp taýýarlamak boýunça köptaraplaýyn tagallalara işjeň gatnaşmaga çagyrdy.
Onuň pikiriçe, BMG bu meselede birleşdiriji roly ýerine ýetirmeli.
Guterriş BMG-niň emeli aň meselesi boýunça konsultatiw edarasynyň bu tehnologiýany dolandyrmak boýunça deslapky maslahatlary eýýäm berendigini hem-de olaryň tehnologiýanyň artykmaçlyklaryndan peýdalanmaga we şol bir wagtyň özünde onuň döredýän töwekgelçiliklerini azaltmaga mümkinçilik berjekdigini belledi.

“Bize ösüp barýan ykdysadyýetleriň onuň uly potensialyndan peýdalanmagy üçin emeli aňa elýeterliligi giňeltmek boýunça yzygiderli tagallalar gerek. Bize sanly deňsizligi güýçlendirmek däl-de, ýeňip geçmek gerek” – diýip, Guterriş sözüniň üstüni ýetirdi.


düýn 14:38
6277

Türkmenistan BMG-niň düzümleýin edaralary bilen resminamalaryň toplumyna gol çekdi

18-nji fewralda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ýurdumyzyň degişli ministrlikleriniň, pudak edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň we Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysynyň...

14.02.2024 18:02
5946

Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri ABŞ-da BMG-niň Parlament diňlenişiginde çykyş etdiler

8-9-njy fewralda Türkmenistanyň parlament wekiliýeti BMG-niň Nýu-Ýorkdaky ştab-kwartirasynda geçirilen Parlamentara Bileleşiginiň ýyllyk diňlenişigine gatnaşdy. Diňlenişik “Düşünişmezliklerden saplanmak: Parahatçylykly...

14.02.2024 10:51
8208

OpenAI-yň başlygy: BAE emeli aň üçin synag meýdançasyna öwrülip biler

OpenAI-yň baş direktory Sem Altman Dubaýda geçirilen AI Everything halkara forumynda çykyş edip, emeli aňyň (AI) geljegi we dünýä täsiri baradaky pikirlerini paýlaşdy diýip, Bloomberg habar berýär. Altman BAE-niň...

12.02.2024 09:58
17510

Türkmenistan Arkadag şäherinde emeli aň ulgamlaryny ornaşdyrmakda BAE-niň tejribesini öwrenýär

2024-nji ýylyň 11 — 14-nji fewraly aralygynda Türkmenistanyň wekiliýeti Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý we Abu-Dabi şäherlerinde gulluk iş saparynda bolar. Degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi...