Türkmenistanyň ilçisi Kataryň paýtagtyndaky Education City merkezine baryp gördi

  • 17.01.2024 17:53
  • 12942
Türkmenistanyň ilçisi Kataryň paýtagtyndaky Education City merkezine baryp gördi

Türkmenistanyň Katar Döwletindäki ilçisi Myratgeldi Seýitmämmedow Doha şäheriniň, şol sanda ýurduň iň iri ylym-bilim toplumy bolan Bilim şäherine (Education City) baryp gördi we bu ýerde toplumyň ýolbaşçylary bilen gepleşikleri geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň Katardaky ilçihanasy habar berdi.

Taraplar özara gyzyklanma bildirilýän bilelikdäki çäreleri, şol sanda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli çäreleri guramagyň meselelerini maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, türkmen diplomaty ylym-bilim ulgamyndaky hyzmatdaşlyk meselelerini hem maslahatlaşdy.
Gepleşiklerden soň, türkmen ilçisi jemi 12 inedördül kilometrde ýerleşýän Bilim şäheriniň desgalary bilen ýakyndan tanyş boldy. Bu ýerde 8 sany halkara derejeli uniwersitetleriň binalar toplumlary ýerleşýär.


şu gün 07:40
2949

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
942

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3182

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

düýn 19:50
9209

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...