Halkara Pul Gaznasy: Emeli aň dünýädäki iş orunlarynyň 40%-ine täsir eder

  • 17.01.2024 15:38
  • 5670
Halkara Pul Gaznasy: Emeli aň dünýädäki iş orunlarynyň 40%-ine täsir eder

Emeli aň dünýädäki iş orunlarynyň takmynan 40%-ine täsir eder. Bu duýduryş Halkara Pul Gaznasy (HPG) tarapyndan berildi diýip, Ferra habar berdi.

HPG-niň seljermesine görä, ösen ykdysadyýetler üçin töwekgelçilik has ýokary bolar, şol bir wagtda ösüp barýan bazarlar we pes girdejili ýurtlar bu meselede kän kynçylyk çekmez.
HPG-niň dolandyryjy müdiri Kristalina Georgiýewa öz sahypasynda AI köp zatlar babatda umumy deňsizligi hasam erbetleşdirip biler diýip ýazdy. Bu tendensiýa hünärmenleri biynjalyk edýär, syýasatçylar sosial dartgynlygyň mundan beýläk-de ýokarlanmagynyň öňüni almak üçin bu meseläni işjeň çözmeli bolarlar.
HPG-niň beýanynda awtomatizasiýanyň we AI-niň zähmet bazaryna ýetirip biljek ýaramaz täsirlerini azaltmak üçin degişli çäreleri görmegiň möhümdigi nygtalýar.
Hökümetler we guramalar eýýäm şu wagtdan işgärleri goldamagyň, olaryň gaýtadan taýýarlanmagyny hem-de iş ýerleriniň üýtgemegine uýgunlaşmaklaryny üpjün etmegiň strategiýalaryny işläp düzmeli.


16.02.2024 14:06
4456

HPG dünýädäki döwlet karzynyň soňky 50 ýylda rekord derejä ýetendigini mälim etdi

HPG-niň gözleg bölüminiň müdiriýetiniň orunbasary Antonio Spilimbergo dünýäniň köp ýurtlarynda döwlet karzynyň derejesiniň soňky 50 ýylda iň ýokary möçbere ýetendigini aýtdy. Bu barada “Praým”habar berýär. Spilimbergo...

14.02.2024 10:51
8212

OpenAI-yň başlygy: BAE emeli aň üçin synag meýdançasyna öwrülip biler

OpenAI-yň baş direktory Sem Altman Dubaýda geçirilen AI Everything halkara forumynda çykyş edip, emeli aňyň (AI) geljegi we dünýä täsiri baradaky pikirlerini paýlaşdy diýip, Bloomberg habar berýär. Altman BAE-niň...

12.02.2024 09:58
17517

Türkmenistan Arkadag şäherinde emeli aň ulgamlaryny ornaşdyrmakda BAE-niň tejribesini öwrenýär

2024-nji ýylyň 11 — 14-nji fewraly aralygynda Türkmenistanyň wekiliýeti Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý we Abu-Dabi şäherlerinde gulluk iş saparynda bolar. Degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi...

05.02.2024 00:52
1159

Ýewropa Bileleşigi emeli aňy kadalaşdyrmagyň düzgünlerini tassyklady

Ýewropa Bileleşigi ýurtlary emeli aňyň kadalaşdyrylmagy üçin ÝB-niň ýeke-täk “ählumumy” kanunynyň kabul edilmegini biragyzdan goldadylar diýip, Reýter habarlar gullugyna salgylanýan Ferra ýazýar. Bu ses berişlik...