Apple ilkinji gezek dünýäniň smartfon bazarynyň başyny çekdi. Samsung 2010-njy ýyldan bäri ilkinji gezek öňdeligini ýitirdi

  • 17.01.2024 15:25
  • 8869
Apple ilkinji gezek dünýäniň smartfon bazarynyň başyny çekdi. Samsung 2010-njy ýyldan bäri ilkinji gezek öňdeligini ýitirdi

2023-nji ýylyň ahyrynda Apple ilkinji gezek dünýä smartfon bazarynda Günorta Koreýanyň tehnologiýa ägirdi Samsung-dan öňe saýlandy. Bu barada IDC gözleg kompaniýasynyň maglumatlaryna salgylanyp,  IXBT.com habar berýär.

Samsung soňky gezek liderligini 2010-njy ýylda ýitiripdi, şonda Nokia bazaryň üçden birine eýe bolupdy.
Apple her ýyl oňyn ösüşi görkezýän ilkinji üçlügiň arasynda ýeke-täk oýunçy bolmak bilen çäklenmän, eýsem taryhda ilkinji gezek birinji orny eýeledi diýip aýdylýar.
Apple-iň dowamly üstünligi we durnuklylygy, esasan, bazaryň 20%-den gowragyny emele getirýän premium enjamlara bolan tendensiýasy bilen baglanyşyklydyr.
Hünärmenler Hytaýda bazary çaltlyk bilen özüne çekýän Huawei-iň gaýdyp gelýändigini belleýärler. OnePlus, Honor, Google ýaly markalar we beýlekiler bazaryň aşaky böleginde juda bäsdeş enjamlary çykarýarlar. Eplenýän enjamlar we smartfonlarda emeli aň mümkinçilikleri baradaky gürrüňler barha güýçlenýär. Şonuň üçin öndürijileriň arasynda gyzgalaňly bäsdeşlik dowam edýär.


düýn 17:36
9116

Apple galp smartfonlar bilen bagly uly göwrümli kezzaplygyň pidasy boldy. Kompaniýa 3 million dollar zyýana galdy

Amerikanyň Merilend ştatynyň iki ýaşaýjysy iPhone bilen bagly 3 million dollara düşen kezzaplykda günäkärlenip, jenaýat jogapkärçiligine çekildi. Olar abatlatmak üçin kompaniýa müňlerçe galp smartfon ugradyp, ornuna...

21.02.2024 19:55
9956

Samsung dünýäniň öňdebaryjy telewizor öndürijisi boldy. Eýýäm 18-nji gezek

2023-nji ýylda Samsung kompaniýasy yzygider 18-nji ýyl telewizor bazarynyň lideri boldy. Bu barada Omdia analitik firmasynyň täze hasabatyna salgylanyp, SamMobile neşiri habar berýär. Muny gazeta.ru ýetirýär. Hasabata...

21.02.2024 11:48
3685

Spotify bilen adalatsyz bäsdeşlik üçin Ýewropa Apple-e 500 million ýewro jerime salar

Ýewropa komissiýasy Spotify ýaly üçünji tarap aýdym-saz akym programmalarynyň işlemegini kynlaşdyrýandygy üçin Apple-e, takmynan, 500 million ýewro jerime töletmäge taýynlanýar diýip, ITHome habar berýär. Bu Spotify...

15.02.2024 18:58
6236

Sukerberg: Meta Quest 3-iň VR äýnegi Apple Vision Pro-dan has gowy we 7 esse arzan

Meta-nyň baş direktory Mark Sukerberg 500 dollarlyk Meta Quest 3 garnituryny Apple-iň ýaňy-ýakynda çykaran 3500 dollarlyk Vision Pro-sy bilen deňeşdirdi. Milliarder Quest 3-iň Apple-iň täze önüminden birnäçe ugurda...