Micron USB4-li synag SSD maglumat ýygnaýjylaryny görkezdi

  • 15.01.2024 17:40
  • 3176
Micron USB4-li synag SSD maglumat ýygnaýjylaryny görkezdi

Micron kompaniýasy Las-Wegasda geçirilen CES 2024-de USB4 interfeýsli SSD maglumat ýygnaýjylarynyň iki sany synag prototipini görkezdi diýip, AnandTech-e salgylanýan Ferra habar berýär.

Dury korpusly daşarky SSD-niň M.2 2280 bar - bu ýagdaýda OEM-maglumat topalýjy Gen4 Micron 3400 2TB göwrümli. X10 Pro-daky ýaly passiw sowadyjy ykjam görnüş-faktorynda ýokary öndürijiliji üpjün edýär. Ýokary derejeli daşarky SSD-ler üçin adaty boljak bu köpri esasly dizaýn bilen, NVMe gözegçisine goşmaça ASMedia ASM2464PD USB4-i ulanmak bu birikdirişiň geljekki nesliniň standartynyň potensialy barada täze düşünje berýär.
USB4-li stol PK-lary üçin SSD ýelpewajyň kömegi arkaly işjeň sowatmak we bir sany ýokary kuwwatly U.3 SSD (görkezme wariantynda 8TB) bilen başgaça çemeleşýär. Berkidilip bilinýän we daşyndan tok güýjüni talap edýän USB4 SSD-leriň işleýşini we durnuklylygyny täzeden kesgitleýär. Bu dizaýn saýlawynda iň ýokary tizlige ähmiýet berilýär.
Şeýle-de bolsa, bu prototipleriň häzirki görnüşinde bazara çykjagy-çykmajagy entek belli däl. Çeşmäniň bellemegine görä, ýelpewaçsyz daşarky SSD-iň ýylylyk aýratynlyklary we iş stoly SSD-iň tok güýjüniň aýratynlyklary has köp öwrenilmegini talap edýär.

şu gün 00:24
988

Windows-yň fotoredaktorynda Photoshop-yň neýroulgam bozgujynyň analogy peýda boldy

«Microsoft» «Windows 10» we «11-däki» «Photos» ykjam goşundysy üçin täze «Generative Erase» funksiýasyny yglan etdi. Emeli aň esasynda işleýän bu gural suratlardan islenmeýän zatlary bary-ýogy birnäçe gezek düwmä...

şu gün 00:13
990

Alymlar 200 terabaýt sygymly CD disk döretdiler. Şeýle diskleriň biri 2000 sany Blu-ray diskiniň ornuny tutýar

Şanhaýly alymlar 1,6 petabaýt maglumat saklamaga ukyply optiki CD disk döretdiler. Bu adaty Blu-ray diskinden 16000 esse uludyr. Şeýle diskleriň hyzmat ediş möhleri 50 ýyldan 100 ýyla çenlidir diýlip, «Nature»...

düýn 23:59
2515

Hytaýyň Guýçžou welaýatynda 250 million ýaşly “aždarha” tapyldy

Hytaýly, ABŞ-ly we ýewropaly paleontologlaryň halkara topary Guýçžou welaýatynda (Hytaý), takmynan, 250 million ýyl ozal ýaşap geçen, örän uzyn boýunly deňiz süýrenjesini - dinosefalozawryň bitewi diýen ýaly skeleteni...

düýn 23:57
1192

Günde partlama: 25-nji fewralda Ýere magnit hadysasy täsir edip biler

24-nji fewralda sagat 03:00 bilen 04:00 aralygynda (Aşgabat wagty bilen) Günde 2017-nji ýyldan bäri iň güýçli X6.3 klasly partlama bolup geçdi. Bu barada RYA-nyň Kosmos gözlegleri institutynyň Gün astronomiýa barlaghanasyna...