Dünýädäki iň beýik ikinji bina resmi taýdan açyldy

  • 15.01.2024 15:41
  • 29010
Dünýädäki iň beýik ikinji bina resmi taýdan açyldy

Malaýziýanyň Ýokary hökümdary (Ýang di-Pertuan Agong) Abdulla II Kuala-Lumpurda başy gökdirän Merdeka 118 binasynyň açylyş dabarasyny geçirdi. Ol Dubaýdaky Burj Halifadan soň dünýädäki ikinji iň beýik bina boldy. Onuň beýikligi 678,9 metre barabar diýip, naked-science.ru habar berýär.

Öň Menara Warisan Merdeka hökmünde belli bolan Merdeka 118 binasynyň gurluşygy 2014-nji ýylda başlandy. 
Taslama Fender Katsalidis we RSP Architects Planners & Engineers binagärlik kompaniýalary tarapyndan işlenip düzüldi, baş potratçy hökmünde Koreýanyň Samsung C&T korporasiýasy çykyş etdi. Binanyň adyndaky 118 belgi onda 118 gatyň bardygyny görkezýär.
Resmi açylyşyna garamazdan, heniz başy gökdirän bina ideal ýagdaýa getirilmedi: onuň ýokarky bölegindäki Hyatt myhmanhanasy 2024-nji ýylyň ikinji çärýeginde, syn ediş meýdançasy bolsa diňe dördünji çärýekde açylar.


13.10.2023 09:04
3280

Malaýziýa ilkinji hususy 5G ulgamyny işe girizdi

Malaýziýanyň Petronas nebit-gaz korporasiýasy ýurduň ilkinji hususy 5G ulgamyny işe girizdi. The Star gazeti bu barada habar berdi. "Özgerişlikler ýoluna gadam basamyzda ösen tehnologiýalaryň möhüm ornuny ykrar...

27.09.2021 08:24
8787

Malaýziýanyň paýtagtynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygyna bagyşlanyp wideoşekiller görkezilýär

Kuala-Lumpurda Jalan Ampangyň köçelerindäki bilbordlarda Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň üstünliklerini beýan edýän wideoşekiller görkezilýär. Görkeziliş Türkmenistanyň ilçihanasynyň ýardam bermeginde...

düýn 23:59
1672

Mettýu MakKonahi we Amerika Ferrera çagalary ýangyn zolagyndan halas etmek baradaky dramada baş keşbi janlandyrarlar

“Ýitirilen awtobus” atly täze dramada Mettýu MakKonahi we Amerika Ferrera çagalary tokaý ýangyny zolagyndan halas eden gahrymanlaryň keşbini ýerine ýetirer. Film Kaliforniýada 2018-nji ýylda ştatyň taryhynda iň...

düýn 23:58
1200

“Sezar” baýragynyň ýeňijileri yglan edildi. Ýylyň ýeňijisi “Aşak gaçyşyň  anatomiýasy” boldy

Fransiýanyň Kinematografiýa sungaty akademiýasy Sezar baýragynyň ýeňijilerini yglan etdi. 49-njy baýrak gowşurylyş dabarasy 24-nji fewralda Parižiň “Olimpiýa” teatrynda geçirildi diýip, Variety neşiri habar berýär...