Geodeziýa we kartografiýa boýunça russiýaly hünärmenler Türkmenistana geldiler

  • 12.01.2024 17:29
  • 12348
Geodeziýa we kartografiýa boýunça russiýaly hünärmenler Türkmenistana geldiler

Moskwanyň Döwlet geodeziýa we kartografiýa uniwersitetiniň we Russiýanyň Döwlet bellige alyş, kadastr we kartografiýa baradaky federal gullugynyň wekilleri geodeziýa, kartografiýa we ýer kadastry pudagynda ylmy we amaly hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin Türkmenistana geldiler. Bu barada “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Bellenilişi ýaly, saparyň dowamynda russiýaly hünärmenler Türkmenistanyň Oba hojalygy ministrliginde duşuşyklary geçirdiler, olaryň dowamynda degişli hünärmenleri taýýarlamak we bilelikdäki ylmy we amaly çäreleri geçirmek meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy.
Russiýadan gelen myhmanlar Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň we Türkmen oba hojalyk institutynyň wekilleri bilen duşuşyklary geçirdiler. Olaryň dowamynda Türkmenistanda geodeziýanyň, kartografiýanyň we ýer kadastryň ösüşiniň geljegi hem-de ýurdumyzyň bu ugurlardaky zerurlyklaryny uniwersitetleriň okuw meýilnamalarynda görkezmek mümkinçiligi barada pikir alşyldy.


10.02.2024 00:38
23060

Serdar Berdimuhamedow nebitgaz senagatynyň adam saglygyna zyýanly täsirini peseltmek meselelerine aýratyn üns bermegi tabşyrdy

9-njy fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow nebitgaz senagatynyň daşky gurşawa we adam saglygyna zyýanly täsirini peseltmäge gönükdirilen soraglara aýratyn...

05.02.2024 22:00
15254

“Dragon Oil” kompaniýasynyň Baş ýerine ýetiriji direktory Aşgabada iş sapary bilen geldi

5-nji fewralda BAE-niň “Dragon Oil” kompaniýasynyň Baş ýerine ýetiriji direktory Ali Raşid Al Jarwanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet iş sapary bilen Türkmenistana geldi. 5-nji fewralda wekiliýet agzalarynyň “Türkmennebit”...

01.02.2024 17:03
8162

"Galkynyş" gaz käninde 14 sany täze guýy ulanyşa giriziler

“Türkmengaz” döwlet konserni “Galkynyş” käninde 14 sany täze guýyny ulanyşa girizer. Guýulary gurmakda serwis hyzmatlaryny bermek üçin potratçylary saýlamak boýunça halkara bäsleşigi Türkmenistanyň resmi metbugat...

26.01.2024 22:52
13681

Türkmenistanda dizel ýangyjynyň we motor ýagynyň täze görnüşi öndürilip başlandy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda täze dizel ýangyjynyň we motor ýagynyň önümçiligi ýola goýuldy. Bu barada wise-premýer B. Amanow anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde habar berdi. Bellenilişi...