Ýokary tizlikli Wi-Fi 7 resmi şahadatnama eýe boldy

  • 10.01.2024 17:09
  • 8900
Ýokary tizlikli Wi-Fi 7 resmi şahadatnama eýe boldy

Wi-Fi Alliance (WECA) guramasy simsiz aragatnaşygyň iň täze standartyny – Wi-Fi 7-ni hasaba aldy. Bu tehnologiýa eýýäm hökmany şahadatnama eýe boldy: 2024-nji ýylda täze standarty göterýän 233 mln töweregi gurluşyň bazara çykmagyna garaşylýar. Bu barada championat.com habar berýär.

Wi-Fi 7 Wi-Fi 6 bilen deňeşdirilende öňe tarap uly ädim bolmaly. Täze tehnologiýa 320 MGs çenli kanal giňligini, köp gigabitli tizligi we ýokary geçirijilik ukybyny üpjün eder. Wi-Fi 7 gurluşlara maglumatlary diňe 2.5 GGs ýa-da 5 GGs arkaly däl-de, birbada birnäçe kanal boýunça ibermäge we kabul etmäge mümkinçilik berýän Multi-Link Operation (MLO) funksiýasyny hem öz içine alar.
WECA Wi-Fi 7-niň XXI asyrda iň tiz, ygtybarly we döwrebap aragatnaşyk standartyna öwrüljekdigini belleýär. Guramanyň maglumatlaryna görä, 2028-nji ýyla çenli dünýä boýunça 2 milliarddan gowrak gurluş bu tehnologiýany göterer.

şu gün 00:24
107

Windows-yň fotoredaktorynda Photoshop-yň neýroulgam bozgujynyň analogy peýda boldy

«Microsoft» «Windows 10» we «11-däki» «Photos» ykjam goşundysy üçin täze «Generative Erase» funksiýasyny yglan etdi. Emeli aň esasynda işleýän bu gural suratlardan islenmeýän zatlary bary-ýogy birnäçe gezek düwmä...

şu gün 00:13
16

Alymlar 200 terabaýt sygymly CD disk döretdiler. Şeýle diskleriň biri 2000 sany Blu-ray diskiniň ornuny tutýar

Şanhaýly alymlar 1,6 petabaýt maglumat saklamaga ukyply optiki CD disk döretdiler. Bu adaty Blu-ray diskinden 16000 esse uludyr. Şeýle diskleriň hyzmat ediş möhleri 50 ýyldan 100 ýyla çenlidir diýlip, «Nature»...

düýn 23:59
92

Hytaýyň Guýçžou welaýatynda 250 million ýaşly “aždarha” tapyldy

Hytaýly, ABŞ-ly we ýewropaly paleontologlaryň halkara topary Guýçžou welaýatynda (Hytaý), takmynan, 250 million ýyl ozal ýaşap geçen, örän uzyn boýunly deňiz süýrenjesini - dinosefalozawryň bitewi diýen ýaly skeleteni...

düýn 23:57
88

Günde partlama: 25-nji fewralda Ýere magnit hadysasy täsir edip biler

24-nji fewralda sagat 03:00 bilen 04:00 aralygynda (Aşgabat wagty bilen) Günde 2017-nji ýyldan bäri iň güýçli X6.3 klasly partlama bolup geçdi. Bu barada RYA-nyň Kosmos gözlegleri institutynyň Gün astronomiýa barlaghanasyna...