Londonda Elwis Presliniň konserti bolar. Ol emeli aňyň kömegi bilen janlandyrylar

  • 09.01.2024 16:35
  • 8691
Londonda Elwis Presliniň konserti bolar. Ol emeli aňyň kömegi bilen janlandyrylar

2024-nji ýylyň noýabr aýynda Londonda Elwis Presliniň gologrammaly tomaşasynyň ilkinji görkezilişi bolar. Euronews -yň habar bermegine görä, rok-n-rolyň şasy emeli aňyň kömegi bilen janlandyrylar.

Elvis Evolution şüweleňiniň guramaçysy bolup çykyş edýän Layered Reality kompaniýasy 1977-nji ýylda 42 ýaşynda aradan çykan meşhur aýdymçynyň hiç haçan görülmedik kadrlaryna elýeterlilik gazandy.
Şüweleňiň guramaçylarynyň atlandyryşy ýaly “konserte çuňňur berilmek tejribesi” üçin petekleriň bahasy 60 funt sterling töweregi bolar. Konsertden soň Londonda temaly bar hem-de janly aýdym-sazly we DJ-li restoran oturylyşygy bolar.
Soňra şular ýaly şüweleňleri Las-Wegasda, Tokioda we Berlinde geçirmek meýilleşdirilýär. Elwis Presliniň özi hiç wagt Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşynda konsert bermändi.
Guramaçylar ABBA toparynyň şowly geçen şuňa meňzeş tomaşasyndan soň Elwisi “janlandyrmak” pikiri bilen çykyş etdiler. Tomaşada toparyň agzalarynyň ýaşlygyndaky gologrammalary sahna çykarylypdy.


14.02.2024 01:12
2165

Google emeli aň pudagynda mugt bilim üçin onlarça million ýewro sarp eder

Google tehnologiýa ägirdi Ýewropada we beýleki ýurtlarda emeli aň bilen işlemek başarnyklarynyň öwredilmegine 25 mln ýewro gönükdirmek meýilnamasyny yglan etdi. Bu barada korporasiýanyň resmi blogyna salgylanyp...

13.02.2024 23:46
3326

Burger King GigaChat-yň resepti esasynda burger taýýarlamaga razy boldy

«GigaChat» emeli aň modelini işläp düzüjiler «Burger King» tiz tagam zynjyryna «dünýädäki ilkinji emeli aň wopperini» döretmegi teklip etdiler. Bu barada «Rambler» habar berýär. Ondan öň «GigaChat» emeli aň ulgamy...

06.02.2024 14:02
1532

Google-yň Bard emeli aň boty Gemini adyny alar we Android programmasyna eýe bolar

Google emeli aň esasly Bard çat-botunyň adyny üýtgetmek isleýär. Kompaniýa ony Gemini diýip atlandyrmak we neýroulgam bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän aýratyn Android programmasyny çykarmak kararyna...

04.02.2024 21:22
9792

Neýroulgam russiýaly programmist üçin gelinlik saýlady

Programmist Aleksandr Žadan neýroulgama öz adyndan gyzlar bilen gepleşmegi öwretdi. Netijede, algoritm tanyşlyk sahypasyny ulanýan bäş müň gyzdan oňa gelinlik saýlady. «Ilkibaşda kynçylyklar ýüze çykýardy, sebäbi...