Aşgabatda Magtymguly Pyraga bagyşlanan döwlet we hökümet Baştutanlarynyň sammiti geçiriler

  • 06.01.2024 23:01
  • 8998
Aşgabatda Magtymguly Pyraga bagyşlanan döwlet we hökümet Baştutanlarynyň sammiti geçiriler

2024-nji ýylyň maý aýynda Türkmenistanda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli medeniýet ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatyny geçirmek meýilleşdirilýär. Oktýabr aýynda bolsa Aşgabat şäherinde döwlet we Hökümet ýolbaşçylarynyň derejesindäki Sammiti geçirmek teklibi beýan edildi. Bu barada wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi.

Şeýle hem R.Meredow Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň diplomatik gullugy tarapyndan geçirilen çäreler barada hasabat berdi.
Bellenilişi ýaly, geçen ýylyň dowamynda Azerbaýjanda, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Özbegistanda, Ýaponiýada, Koreýada, Gyrgyzystanda, Gruziýada, Türkiýede, Eýranda, Ermenistanda, Rumyniýada, Pakistanda, Hindistanda, Ukrainada, Germaniýada, Ispaniýada we Beýik Britaniýada Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ylmy maslahatlar, döredijilik hepdelikleri, duşuşyklar, kinofilmleriň we teatr oýunlarynyň görkezilişi, edebiýat agşamlary we bäsleşikler guraldy.
Şunuň bilen bir hatarda, Magtymguly Pyragynyň golýazmalar toplumy ÝUNESKO-nyň «Dünýäniň hakydasy» maksatnamasynyň Halkara sanawyna goşuldy, Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy
2024-2025-nji ýyllarda ÝUNESKO bilen bilelikde bellenilip geçiljek şanly seneleriň düzümine girizildi, Türki medeniýetiniň halkara guramasy bolan TÜRKSOÝ tarapyndan 2024-nji ýyl «Magtymguly Pyragy ýyly» diýlip yglan edildi.


şu gün 07:17
1214

Aşgabatda Türkmenistanyň we Italiýanyň tanymal pianinoçylarynyň bilelikdäki konserti guralar

Şu ýyl Italiýanyň Aşgabatdaky diplomatik edarasynyň açylanyna 10 ýyl bolýar. Bu şanly sene mynasybetli birnäçe syýasy, medeni, işewür we bilim çäreleri geçiriler. Bu barada Italiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Luiji...

şu gün 06:51
643

Tretýakow galereýasynda Türkmenistanyň suratkeşleriniň we heýkeltaraşlarynyň sergisi guralar

Ýakyn geljek Russiýanyň Tretýakow galereýasynyň sergi merkezinde Türkmenistanyň suratkeşleriniň we heýkeltaraşlarynyň eserleriniň sergisini guramak meýilleşdirilýär. Bu barada Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky...

düýn 19:54
7866

Film, sahna eseri, aýdym-saz bäsleşigi... Özbegistanda Magtymgulynyň şanyna nähili çäreler guralar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew Özbegistanda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyny giňden bellemek barada karara gol çekdi. Çäreleriň Maksatnamasynda şular göz öňünde tutulýar:...

19.02.2024 20:41
7309

23-25-nji fewralda “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde görkeziljek filmler we multfilmler

Paýtagtymyzyň “Türkmenistan” kinokonsert merkezi öňümizdäki dynç günlerine meýilleşdirilen kinoseanslar üçin petek satyp başlady: 23-nji fewral “Tüýdükçiniň näleti” (Проклятие дудочника; The Piper, 2023), ýurt:...