Belarus Türkmenistanyň raýatlary üçin okuw wizalaryny bermegiň tertibini üýtgetdi

  • 06.01.2024 15:27
  • 20641
Belarus Türkmenistanyň raýatlary üçin okuw wizalaryny bermegiň tertibini üýtgetdi

Belarusyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi web sahypasynda habar bermegine görä, 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, Belarusda okamak isleýän Türkmenistanyň raýatlary üçin okuw wizalaryny bermegiň täze tertibi güýje girdi.

Indi Belarusyň uniwersitetlerine okuwa gidýän Türkmenistanyň raýatlary (dalaşgärler) Belarusyň Salgyt kodeksine laýyklykda wiza üçin konsullyk tölegini tölärler.
Şol bir wagtyň özünde, Belarusda eýýäm okaýan türkmenistanly talyplar we Belarus uniwersitetlerine bellenen seneden ozal kabul edilen raýatlar uniwersitetiň statusyny tassyklaýan şahadatnama görkezilenden soň mugt okuw wizalaryny almagy dowam ederler.

«Mugt okuw wizalary daşary ýurt raýatynyň talypdygyny tassyklaýan bilim edarasynyň şahadatnamasynyň asyl nusgasyny ýa-da ýokary okuw mekdebiniň resmi haty (möhleti üç aýdan geçmedik) iberlensoň berilýär» diýlip ilçihananyň habarynda bellenilýär.

Ýeri gelende bellesek, mundan ozal uniwersitetlerde ýokary bilim almak maksady bilen Belarusa girýän Türkmenistanyň ähli raýatlaryndan «okuw» kategoriýasyndaky wiza üçin konsullyk tölegleri alynmaýardy.


21.02.2024 07:49
8929

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti II Açyk halkara informatika olimpiadasyna çagyrýar

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2024-nji ýylyň 15-20-nji aprelinde Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasyny...

16.02.2024 11:27
2943

Halkara gatnaşyklary instituty matematiki modelirleme boýunça talyplaryň arasynda ders bäsleşiginiň netijelerini yglan etdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanyp ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda matematiki modelirleme...

11.02.2024 09:39
4624

Türkmen talyplary CyberQuest atly IT-bäsleşigine gatnaşyp bilerler

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplaryny «CyberQuest» atly intellektual IT-bäsleşigine gatnaşmaga çagyrýar. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr"...

10.02.2024 01:36
37882

Türkmenistanyň Prezidenti täze bilim ministrini belledi

Gurbangül Ataýewa başga işe geçmegi sebäpli bilim ministri wezipesinden boşadyldy. Täze bilim ministri wezipesine Baýramgül Orazdurdyýewa bellenilip, ol Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň rektory...