BMG-niň Baş Assambleýasy Türkmenistanyň başlangyjy bilen energetika boýunça kararnama kabul etdi

  • 21.12.2023 21:49
  • 5811
BMG-niň Baş Assambleýasy Türkmenistanyň başlangyjy bilen energetika boýunça kararnama kabul etdi

19-njy dekabrda BMG-niň Baş Assambleýasy 78-nji mejlisiň 49-njy umumy mejlisinde biragyzdan «Durnukly ösüşi üpjün etmekde ygtybarly we durnukly energiýa birikmesiniň esasy orny» atly kararnamany kabul etdi.

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugynyň habar bermegine görä, ýurdumyzyň başlangyjy bilen işlenip düzülen kararnama 38 döwlet awtordaşlyk etdi.
Kararnama, ykdysady integrasiýany we durnukly ösüşi üpjün etmek üçin milli, sebit we dünýä derejesinde, energiýa birikmesiniň ygtybarlylygyny hem-de durnuklylygyny üpjün etmek maksady bilen, esasanda hemmeler üçin elýeterli, ygtybarly, dowamly we döwrebap energiýa çeşmelerini üpjün etmekde durnukly ösüş pudagynda halkara hyzmatdaşlygyny dowam etdirmegi talap edýär.
Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan 2024-nji ýylyň başynda strategiýalary ara alyp maslahatlaşmak, energiýa birikmesini hem-de energiýa çeşmeleriniň hereketini güýçlendirmek ugrundaky hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen, durnukly ösüşi gazanmakda we içerki energiýa çeşmeleri çäkli ýurtlaryň isleglerini kanagatlandyrmakda olaryň esasy ornuny ykrar etmek arkaly halkara hünärmenler duşuşygyny geçirmegi teklip etdi.


düýn 22:05
4901

Türkmenistanyň DIM-niň başlygynyň orunbasary Rumyniýanyň diplomatik edarasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Buharestde Türkmenistan bilen Rumyniýanyň arasyndaky ikitaraplaýyn syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow Rumyniýanyň daşary işler ministri...

düýn 12:31
7047

Türkmenistanda integral mikroshemalaryň topologiýalarynyň peýdalanylmagy bilen bagly gatnaşyklar düzgünleşdirilýär

Türkmenistanda integral mikroshemalaryň topologiýalaryny döwlet belligine almak bilen baglanyşykly hereketleriň amala aşyrylmagy üçin ýygymlary tölemegiň Tertibi tassyklanyldy. Şeýle hem degişli ýygymlaryň möçberi...

düýn 09:38
2363

ÝHHG Aşgabatda emeli aň boýunça maslahat geçirdi

17-18-nji iýulda ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň gurnamagynda garyşyk görnüşde «Emeli aň we onuň söz azatlygyna täsiri» atly maslahat geçirildi. Halkara bilermenler Ognýan Zlatew (Bolgariýa) we Andreý Rihter (Awstriýa)...

düýn 09:23
4887

Aşgabat, Astana we Kabul "Demirgazyk-Günorta" ulag geçelgesini ösdürmegi maslahatlaşýar

19-njy iýulda Aktauda (Gazagystan) Birinji "Demirgazyk-Günorta" söwda-logistika forumynyň çäklerinde Türkmenistanyň, Gazagystanyň we Owganystanyň ulag edaralarynyň ýolbaşçylarynyň üçtaraplaýyn duşuşygy geçirildi...