Serdar Berdimuhamedow Kuweýtiň Emirine gynanç bildirdi

  • 17.12.2023 00:09
  • 16530
Serdar Berdimuhamedow Kuweýtiň Emirine gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Kuweýt Döwletiniň Emiri Şeýh Mişal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabaha Onuň Alyjenaby Kuweýt Döwletiniň Emiri Şeýh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabahyň aradan çykmagy zerarly gynanç hatyny iberdi.

“Goý, Gudraty güýçli Allatagala şu agyr pursatda Size we maşgala agzalaryňyza ruhy durnuklylyk we sabyrlylyk bersin” diýip, hormatly Prezidentimiz dileg etdi we merhumyň maşgala agzalaryna we ýakynlaryna, şeýle hem Kuweýt Döwletiniň ähli halkyna ýürekden duýgudaşlyk sözlerini beýan etdi.

Şeýh Nawaf 16-njy dekabrda 86 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada Kuweýtiň döwlet telewideniýesi habar berdi. Kuweýtiň Konstitusiýasyna laýylykda, emir aradan çykandan soň, tagt awtomatik ýagdaýda mirasdüşer şazada geçýär. Mirasdüşer şazada — 83 ýaşly Şeýh Mişal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Täze tagta geçen emir bir ýylyň içinde özüne mirasdüşer bellemeli.


25.06.2024 15:35
28310

Serdar Berdimuhamedow Dagystanda bolup geçen wakalar zerarly Wladimir Putine gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Dagystan Respublikasynyň Mahaçkala we Derbent şäherlerinde bolup geçen, adam pidalaryna, şikes ýetmelere getiren pajygaly ýaragly...

20.05.2024 16:02
33273

Raşid Meredow Eýranyň daşary işler ministriniň aradan çykmagy zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrligine şu ýylyň 19-njy maýynda Eýranyň Gündogar Azerbaýjan welaýatynda bolup geçen dikuçar heläkçiligi sebäpli...

24.03.2024 07:46
32388

24-25-nji martda Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynda hatyra kitabyna ýazgy galdyryp bolar

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy 2024-nji ýylyň 22-nji martynda Podmoskowýede bolup geçen terrorçylykly hereket sebäpli ilçihanada hatyra kitabyny döretdi. Ilçihananyň habar bermegine görä, Russiýanyň Aşgabatdaky...

23.03.2024 10:57
47708

Serdar Berdimuhamedow Wladimir Putine gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Krasnogorsk şäherindäki «Krokus siti holl» konsert zalynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren...