Huawei Fransiýada zawod gurar

  • 14.12.2023 09:27
  • 6537
Huawei Fransiýada zawod gurar

Hytaýyň Huawei korporasiýasy Ýewropadaky kynçylyklara garamazdan, Fransiýada zawod gurar. Bu barada Reuters agentligine salgylanyp, lenta.ru habar berýär.

Insaýderleriň maglumatlaryna görä, Huawei Fransiýada zawodyň gurluşygyna 2024-nji ýylda başlar. Çeşme IT ägirdiniň gurluşyga 2020-nji ýylda başlamagy meýilleşdirendigini we hatda 200 mln ýewro möçberde maýa goýum belländigini, ýöne COVID-19 pandemiýasy sebäpli meýilnamalary üýtgetmeli bolandygyny habar berýär.
Ýatlap geçsek, Huawei ABŞ-nyň sanksiýalary we ol ýa-da beýleki bir görnüşde ÝB-niň ýurtlarynyň oňa goşulmagy sebäpli kynçylyklara duçar boldy. Fransuz häkimiýetleri ýerli operatorlara Huawei-den tor aragatnaşygy üçin enjamlary ulanmagy gadagan etdiler, ýöne 2022-nji ýylda kompaniýanyň ygtyýarnamasyny uzaltmak kararyna geldiler. Çeşmeler Hytaýyň Ýewropa Bileleşiginden we ABŞ-dan soň Fransiýanyň üçünji uly söwda hyzmatdaşydygyny belleýärler.
Fransiýada desganyň 2025-nji ýylda açylmagyna garaşylýar. Zawod Strasburgyň golaýyndaky Brýumat kommunasynda ýerleşer. Zawod ykjam aragatnaşyk torlary üçin enjamlary öndürer.


12.06.2024 14:33
3883

Canalys: Apple gymmat smartfonlar bazarynda liderligini saklap gelýär

Canalys analitik kompaniýasynyň hasabatyna laýyklykda, Apple gymmat smartfonlaryň bazarynda onuň 60%-ini eýeläp, lider bolmagynda galýar. Samsung bazaryň 25%-ini eýelemek bilen ikinji, Huawei bolsa 6% bilen üçünji...

29.05.2024 12:28
5579

Eplenýän smartfonlar bazarynda Huawei Samsung-dan geçdi, Motorola 1260% ösüş gazandy

TechInsights-yň berýän maglumatlaryna görä, eplenýän smartfon bazary çalt ösüşi başdan geçirýär, Huawei birinji çärýegiň netijeleri boýunça täze lider bolmak bilen, barha öňe dyzaýar. Seljerijiler Huawei-iň eplenýän...

20.05.2024 20:08
2273

Huawei Hytaýda planşet satuwy boýunça Apple-den öňe geçdi

Huawei kompaniýasy Hytaýyň smartfon bazarynda öz ornuna çalt depginde gaýdyp gelýär. Täze maglumatlar munuň planşet bazarynda-da şeýledigini görkezdi. IDC kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, şu ýylyň birinji çärýeginde...

19.05.2024 23:08
10460

Haýsysy köp? Samsung, Apple we Xiaomi-niň 10 ýylda näçe smartfon satandygy belli boldy

Altindex agentliginiň analitikleri International Data Corporation-yň (IDC) maglumatlaryna salgylanyp 10 ýylyň dowamynda satylan smartfonlaryň sany boýunça smartfon bazarynda öňdebaryjy bellendi. 10 ýylyň dowamynda...