Tim Kuk Apple-iň ýolbaşçylygyndan gitmek hakynda pikirlenýändigini aýtdy

  • 25.11.2023 14:29
  • 12770
Tim Kuk Apple-iň ýolbaşçylygyndan gitmek hakynda pikirlenýändigini aýtdy

«Apple» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Tim Kuk söhbetdeşlikleriniň birinde wezipeden gitmek barada pikirlenýändigini aýtdy.

«Biz özgerişlige ynanýan kompaniýa. Şonuň üçin biziň bu babatda anyk meýilnamalarymyz bar»  diýip, telekeçi gürrüň berdi. Kuk mümkin bolan oruntutarlarynyň adyny aýtmakdan saklandy, ýöne bu iş üçin birnäçe işgär taýýarlaýandygyny aýtdy.

Şeýle hem Tim Kuk IT-ägirdiniň indiki ýolbaşçysynyň kompaniýanyň ýöriteleşen ugry bilen gowy tanyş adam bolmalydygyny aýtdy. Telekeçi oruntutarynyň korporasiýada ýolbaşçy wezipede işleýändigini çaklamaga esas berdi. «Meniň wezipäm – direktorlar geňeşiniň ýolbaşçylyk etjek kimdir birini saýlamagyna göz ýetirmek» diýip, Kuk belledi.
Ol söhbetdeşligiň dowamynda kompaniýanyň özgerişlige taýyn bolmalydygyny aýtdy. Şeýle hem ol özünden «2050-nji ýylda bu korporasiýada işlärsiňizmi?» diýlip soralanda, durmuşyny diňe «Apple» bilen baglanyşdyrýandygyny, şonuň üçinem onda «ýene birnäçe wagt» galjakdygyny nygtady.
Tim Kuk «Apple» kompaniýasynda 1998-nji ýyldan bäri işleýär we 2011-nji ýylyň 24-nji awgustyndan bäri kompaniýa ýolbaşçylyk edýär. Kuk «Apple-iň» esaslandyryjysy Stiw Jobsyň oruntutary boldy.


düýn 13:50
1346

Ösüş 21%: Apple kompýuter bazaryndaky ösüş depgini boýunça hemmelerden öňe geçdi

2024-nji ýylyň ikinji çärýeginde Apple-iň Mac kompýuterleriniň satuwy 21 göterim artdy, bu dünýäniň personal kompýuter öndürijileriniň arasynda iň çalt ösüş depgini boldy. Bu barada IDC-iň maglumatlaryna salgylanýan...

11.07.2024 10:54
3905

Apple ýene-de dünýäde iň gymmat kompaniýa boldy. Onuň bahasy rekord 3,5 trln dollara ýetdi

Apple dünýäniň iň gymmat kompaniýalarynyň sanawynda Nvidia-dan we Microsoft-dan öňe geçip, öňdebaryjylygy gaýdyp aldy. Kupertinoly ägirdiň bazar bahasy bir aýda 18% ýokarlanyp, rekord 3,5 trln dollara ýetdi. Ýakynda...

03.07.2024 13:26
2051

Maý aýynda Hytaýda iPhone-yň satuwy 44% ýokarlandy

Maý aýynda Hytaýda iPhone-yň satuwynyň güýçli ösüşe eýe bolmagy, sebitde smartfona islegiň ýokarlanandygyna şaýatlyk edýär. Hytaýyň Maglumat we aragatnaşyk tehnologiýasy akademiýasynyň (CAICT) maglumatlaryna görä...

30.06.2024 12:58
3891

Apple Vision Pro garniturasy Aziýa we daşary ýurt bazarlaryna çykýar

Apple kompaniýasy Aziýanyň dört ýurdunda – Hytaýda, Ýaponiýada, Singapurda we Gonkongda Vision Pro garniturasynyň satuwynyň başlanandygyny mälim etdi. 2024-nji ýylyň fewral aýynda ABŞ-da ilkinji gezek çykaly bäri...