Serdar Berdimuhamedow Nýu-Ýorka iş saparyny tamamlap, Aşgabada dolanyp geldi

  • 21.09.2023 01:21
  • 15405
Serdar Berdimuhamedow Nýu-Ýorka iş saparyny tamamlap, Aşgabada dolanyp geldi

20-nji sentýabrda Nýu-Ýorka iş saparynyň maksatnamasy tamamlanandan soň, Serdar Berdimuhamedow Jon F.Kennedi adyndaky Halkara howa menzilinden Türkmenistana ugrady. Aşgabada çenli köp sagatlyk uçuşy amala aşyryp, döwlet Baştutanynyň uçary paýtagtymyzyň Halkara howa menziline gondy.

Belläp geçsek, Nýu-Ýorkda saparda bolmagynyň çäklerinde Prezident Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisi mynasybetli ABŞ-nyň Prezidentiniň adyndan Metropoliten sungat muzeýinde resmi kabul edişlige gatnaşdy.
Metropoliten sungat muzeýiniň (The Metropolitan Museum of Art)  dünýäniň iri sungat muzeýleriniň biri bolup durýandygyny bellemek gerek. Ol 1870-nji ýylda esaslandyryldy we bu ýere gelýänler üçin gapylaryny ilkinji gezek  1872-nji ýylyň fewralynda açdy. Amerikan arhitektorlary Kalwert Wo we Jeýkob Mold tarapyndan neogotik ýörelgesi esasynda taslamasy işlenip düzülen “Metropoliten” özüniň häzirki binasyna 1880-nji ýylda göçüp bardy. Bu bina bäşinji Awenýuda ýerleşýär.
Häzirki wagtda muzeýde millionlarça eserler saklanýar.  Onda Gadymy Müsür, Gadymy grek we rim sungatynyň eserleriniň uly toplumlary, Ýakyn we Uzak Gündogaryň sungaty we medeniýeti, şeýle hem yslam sungaty boýunça gymmatlyklaryň  giň toplumy ýerleşýär. Bu ýerde Aziýanyň we Afrikanyň, Okeaniýanyň we Amerikanyň halklarynyň sungaty hem giňden görkezilýär. 


düýn 22:05
4901

Türkmenistanyň DIM-niň başlygynyň orunbasary Rumyniýanyň diplomatik edarasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Buharestde Türkmenistan bilen Rumyniýanyň arasyndaky ikitaraplaýyn syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow Rumyniýanyň daşary işler ministri...

düýn 12:31
7047

Türkmenistanda integral mikroshemalaryň topologiýalarynyň peýdalanylmagy bilen bagly gatnaşyklar düzgünleşdirilýär

Türkmenistanda integral mikroshemalaryň topologiýalaryny döwlet belligine almak bilen baglanyşykly hereketleriň amala aşyrylmagy üçin ýygymlary tölemegiň Tertibi tassyklanyldy. Şeýle hem degişli ýygymlaryň möçberi...

düýn 09:38
2363

ÝHHG Aşgabatda emeli aň boýunça maslahat geçirdi

17-18-nji iýulda ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň gurnamagynda garyşyk görnüşde «Emeli aň we onuň söz azatlygyna täsiri» atly maslahat geçirildi. Halkara bilermenler Ognýan Zlatew (Bolgariýa) we Andreý Rihter (Awstriýa)...

düýn 09:23
4887

Aşgabat, Astana we Kabul "Demirgazyk-Günorta" ulag geçelgesini ösdürmegi maslahatlaşýar

19-njy iýulda Aktauda (Gazagystan) Birinji "Demirgazyk-Günorta" söwda-logistika forumynyň çäklerinde Türkmenistanyň, Gazagystanyň we Owganystanyň ulag edaralarynyň ýolbaşçylarynyň üçtaraplaýyn duşuşygy geçirildi...