Türkmenistan azyk howpsuzlygy boýunça uly halkara forumyny çagyrmak başlangyjy bilen çykyş etdi

  • 20.09.2023 07:32
  • 6905
Türkmenistan azyk howpsuzlygy boýunça uly halkara forumyny çagyrmak başlangyjy bilen çykyş etdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Nýu-Ýork şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Asssambleýasynyň 78-nji mejlisinde azyk howpsuzlygy boýunça uly halkara forumyny çagyrmak başlangyjy bilen çykyş etdi.

Döwlet Baştutanynyň aýdyşy ýaly, Azyk meselesini çözmekde BMG-ä doly ýardam bermek Türkmenistanyň Durnukly Ösüş Maksatlaryny durmuşa geçirmek boýunça işiniň örän möhüm ugrudyr. 

Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, «COVID-19» pandemiýasy beýleki amatsyz şertler bilen bir hatarda, hut azyk meselesi çözülmedik, ilaty doly bahaly iýmit almaýan döwletleriň gowşaklygyny ýüze çykardy. 
Döwlet Baştutanynyň aýdyşy ýaly, şoňa görä-de, döwletleriň we sebitleriň azyk serişdelerine elýeterli bolmagy bilen bagly meselelere seredilende agzybirlik, tutanýerlilik we aýgytlylyk zerurdyr. Islendik adamyň aýrylmaz hukugy, ozaly bilen, çagalaryň sagdyn we kadaly ösüşiniň esasy şerti hökmünde doly bahaly iýmite kepillendirmeler möhümdir.
Bu işde syýasat, ideologiýa we ýagdaý bilen bagly päsgelçilikleri ýeňip geçýän aýgytly çözgütleriň, täze çemeleşmeleriň zerurdygyny Prezident aýratyn belledi.

«Şundan ugur alyp, Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda, Bütindünýä Azyk Maksatnamasy, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy, BMG-niň Çagalar gaznasy bilen hyzmatdaşlykda azyk howpsuzlygy boýunça uly halkara forumyny çagyrmak başlangyjy bilen çykyş edýär» – diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Bu çäräni ylalaşylan möhletlerde Türkmenistanyň paýtagtynda geçirmek üçin şertleri döretmäge taýýardygymyzy Serdar Berdimuhamedow mälim etdi.


düýn 15:00
5612

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Slowakiýa iş saparyny amala aşyrdy

16-17-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmed Gurbanowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti syýasy geňeşmeleri we ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirmek üçin Slowakiýa Respublikasynda boldy...

düýn 14:41
1492

Aşgabatda Türkmenistanyň we Singapuryň DIM-niň wekilleriniň duşuşygy geçirildi

17-nji iýulda Türkmenistanyň DIM-inde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary S.Muhammetdurdyýew bilen Singapuryň DIM-niň Ýakyn Gündogar, Demirgazyk Afrika we Merkezi Aziýa Direktoratynyň Baş direktory...

düýn 10:44
17771

Türkmenistanda ýer böleklerini eýeçilige, peýdalanmaga we kärendä bermegiň Tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti ýer böleklerini eýeçilige, peýdalanmaga, kärendä bermek boýunça namalary resmileşdirmegiň, hasaba almagyň we bermegiň Tertibini tassyklaýan Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, şeýle...

düýn 00:08
2984

Serdar Berdimuhamedow ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky hemişelik wekilini kabul etdi

17-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow  Birleşen Milletler  Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy hanym Jalpa Ratnany kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç...