Apple Qualcomm bilen iPhone üçin çip üpjünçiligi baradaky şertnamany üç ýyl uzaltdy

  • 12.09.2023 13:24
  • 7102
Apple Qualcomm bilen iPhone üçin çip üpjünçiligi baradaky şertnamany üç ýyl uzaltdy

Apple kompaniýasy Qualcomm bilen çip üpjünçiligi baradaky şertnamasyny 2026-njy ýyla çenli uzaltdy. Bu barada ýarym geçirijileri işläp düzüjiniň habarynda aýdylýar diýip, forbes.kz belleýär. Bu Apple-iň öz çiplerini öndürmek isleginiň garaşylýandan has uzaga çekjekdigini aňladýar diýip, Bloomberg belleýär.

Qualcomm Apple kompaniýasyny 2024, 2025 we 2026-njy ýyllarda Snapdragon 5G modem ulgamlary bilen üpjün eder. Şertnamanyň bahasy mälim edilmeýär, ýöne Qualcomm onuň 2019-njy ýylda ylalaşylan öňki şertnama ýaly boljakdygyny habar berdi diýip, agentlik belleýär. Ylalaşyk baradaky habaryň netijesinde Qualcomm-yň paýnamalary deslapky söwdada 8%-den gowrak ýokarlandy. Apple-iň paýnamalarynyň bahasy 1,46% ýokarlandy.
Öňki şertnamanyň hereket ediş möhleti şu ýyl tamamlandy we iPhone 15 Qualcomm-yň modem çibi bilen enjamlaşdyrylan iň soňky gurluşlaryň biri bolmalydy. Ýöne şertnamanyň uzaldylmagy netijesinde Qualcomm Apple-iň üpjünçilik zynjyrynda öz ornuny saklar. Bloomberg agentliginiň maglumatlaryna görä, Apple Qualcomm-yň iň esasy müşderisi bolup, girdejiniň tas dörtden bir bölegi onuň paýyna düşýär. Iki kompaniýanyň özara gatnaşygy Qualcomm-yň öz modeminiň smartfonlar üçin iň gowusydygy baradaky beýanyny tassyklamaga mümkinçilik berýär. Modem bolsa gurluşlara internete birikmäge we telefon jaňlaryny amala aşyrmaga mümkinçilik berýän möhüm komponentdir diýip, Bloomberg belleýär.


düýn 18:31
3906

Smartfon bazarynda Samsung bilen Apple öňde barýar, ýöne Xiaomi hem olardan galanok

IDC seljeriş kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, 2024-nji ýylyň ikinji çärýeginde smartfon bazary 6,5% ösdi. Samsung 18,9% paýy we 53,9 million smartfon satuwy bilen öňdebaryjy bolmagynda galýar, emma satuwyň ösüşi...

17.07.2024 15:54
7125

Hindistanda iPhone satuwy 8 mlrd dollara ýetip, rekord görkezijilere çykýar

31-nji martda tamamlanan maliýe ýylynda Hindistanda Apple-iň satuwy 33% artyp, 8 milliard dollar möçberinde rekord derejä ýetdi. Bloomberg agentliginiň habar bermegine görä, söwdanyň ýarysyndan gowragy iPhone-laryň...

15.07.2024 13:50
1638

Ösüş 21%: Apple kompýuter bazaryndaky ösüş depgini boýunça hemmelerden öňe geçdi

2024-nji ýylyň ikinji çärýeginde Apple-iň Mac kompýuterleriniň satuwy 21 göterim artdy, bu dünýäniň personal kompýuter öndürijileriniň arasynda iň çalt ösüş depgini boldy. Bu barada IDC-iň maglumatlaryna salgylanýan...

11.07.2024 10:54
3990

Apple ýene-de dünýäde iň gymmat kompaniýa boldy. Onuň bahasy rekord 3,5 trln dollara ýetdi

Apple dünýäniň iň gymmat kompaniýalarynyň sanawynda Nvidia-dan we Microsoft-dan öňe geçip, öňdebaryjylygy gaýdyp aldy. Kupertinoly ägirdiň bazar bahasy bir aýda 18% ýokarlanyp, rekord 3,5 trln dollara ýetdi. Ýakynda...