«Türkmenistan» awiakompaniýasy onlaýn satyn alnan biletleri yzyna gaýtarmagyň tertibini düşündirdi

  • 09.09.2023 15:02
  • 32555
«Türkmenistan» awiakompaniýasy onlaýn satyn alnan biletleri yzyna gaýtarmagyň tertibini düşündirdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy AGPJ www.turkmenistanairlines.tm web sahypasyndan onlaýn satyn alnan awiabiletleri yzyna gaýtarmagyň tertibini düşündirdi. Bu barada awiakompaniýanyň saýtynda dolulygyna maglumat berilýär.

Awiakompaniýa diňe www.turkmenistanairlines.tm saýtyndan satyn alnan awiabiletleri elektron görnüşinde diňe şol saýt arkaly yzyna gaýtaryp berýär.
Onlaýn satyn alnan awiabileti yzyna gaýtarmak üçin degişli bolan çäreler:
Ýolagçy awiabiletiň pul serişdesini yzyna gaýtarmak hakynda arza doldurmaly. Ony şu salga basmak arkaly ýükläp bilersiňiz.
Doldurylan arzanyň bellenilen görnüşini info@turkmenistanairlines.tm elektron poçta salgysyna iberilmeli.

Awiabileti yzyna gaýtarmak üçin şu resminamalar talap edilýär:

  1. Uçuşy ýatyrmak hem-de awiabilete sarp edilen pul serişdelerini yzyna gaýtarmak hakynda doldurylan arzanyň nusgasy;
  2. Awiabileti yzyna gaýtarmak üçin ýolagçynyň töleg geçiren kartasynyň bank rekwezitleri; (bank tarapyndan ýa-da tehniki sebäplere görä kemçilikler ýüze çykan ýagdaýynda bank rekwezitleri awiakompaniýa tarapyndan talap edilende zerur bolup durýar).

Bilet yzyna gaýtarylanda, şu aşakdaky görkezilen tutumlar tutulýar:

  • - Yzyna gaýtaryljak pulyň mukdary hasaplanar: "Biletiň bahasy", yzyna gaýtarmak prosedurasy üçin töleg we howa arkaly daşaýjynyň uçuşy ýatyrandygy (uçuşdan ýüz öwürendigi) üçin jerimeler tutulyp alynýar.
  • - Programma gidiş senesiniň ýakynlygyna baglylykda, öz gezeginde nobata görä işlenýär.
  • - Ýerli ugurlarda gatnawa ýolagçynyň gelmändigi üçin 25% arassa ýolagçy nyrhyndan tutum tutulýar;
  • - Uçuş wagtyna 24 sagatdan az galanda we 3 sagatdan giç galynman tabşyrylan ýagdaýynda 10% arassa ýolagçy nyrhyndan tutum tutulýar;
  • - Howa gäminiň gatnawy ýerine ýetirmegine 3 sagatdan az galanda 25% arassa ýolagçy nyrhyndan tutum tutulýar;

Awiakompaniýa biletleriniň yzyna gaýtarylmagyny tassyklandan soň, pul serişdeleri 20 (ýigrimi) iş günüň içinde yzyna gaýtarylýar.

Awiabileti yzyna tabşyrmak üçin gerekli bolan maglumatlary online web sahypada ýa-da +993 (12) 39-17-78/ 39-17-47/ 39-17-70 awiakompaniýanyň telefon belgilerine jaň etmek bilen tanşyp bilersiňiz.


25.11.2023 05:50
2351

Türkmenistan ilçisi Ýaponiýanyň Syýahatçylyk agentlikleriniň assosiasiýasynyň prezidenti bilen duşuşdy

24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky ilçisi A.Baýramow Ýaponiýanyň Syýahatçylyk agentlikleriniň assosiasiýasynyň (JATA) prezidenti Kuniharu Ebina bilen duşuşyk geçirdi we onuň dowamynda taraplar türkmen...

23.11.2023 10:35
13820

Orta hünär okuw mekdebi syýahatçylykda «Gid-terjimeçi» hünäri boýunça gysga möhletleýin okuwlara çagyrýar

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi syýahatçylyk pudagynda «Gid-terjimeçi» hünäri boýunça gysga möhletleýin okuwlara çagyrýar. Türkmenistanda ýokary netijeli we bäsdeşlige ukyply syýahatçylyk...

12.11.2023 18:03
12296

Mary şäherini 2027-nji ýylda «YHG-nyň syýahatçylyk paýtagty» diýip yglan etmäge gönükdirilen çäreleri görmek teklip edildi

Mary şäherini 2027-nji ýylda “Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň syýahatçylyk paýtagty” diýip yglan etmäge gönükdirilen çäreleri görmek teklip edildi. Bu barada wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow habar...

03.11.2023 22:53
19584

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabatdan Abu-Dabi şäherine uçar gatnawlaryny açýar

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherine yzygiderli uçar gatnawlaryny açar. Bu barada awiakompaniýanyň resmi saýtynda bellenilip geçilýär. «Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk...