ABŞ-da agramy takmynan 250 kg bolan dört metrlik krokodil tutuldy

  • 31.08.2023 16:38
  • 39647
ABŞ-da agramy takmynan 250 kg bolan dört metrlik krokodil tutuldy

ABŞ-da agramy takmynan 250 kg bolan 4 metrlik krokodil tutuldy diýip, LADBible ýazýar. Awçylar munuň ştatyň rekordydygyny aýdýarlar.

Habar beriş serişdeleriniň ýazmagyna görä, krokodili Missisipi ştatynda awçylar topary tutupdyr. Ýyrtyjy bilen uzak wagtlap dowam eden göreşden soň, adamlar “oljany” gaýykda kenara eltmegi başardylar. Haýwany çekip görenlerinden soň, aw ululygy we agramy boýunça ştatyň rekordy boldy.
Awçylaryň biri: "Ol sekiz ýa-da dokuz gezek çeňňegimize düşdi,  ýöne her gezek sypdy durdy" – diýip gürrüň berdi.
Missisipi ştatynyň Ýabany tebigat we balykçylyk departamentiniň habaryna görä, krokodiliň uzynlygy dört metr, agramy 238 kg.

"Şu gün tutulan iň uly alligator boýunça täze rekord goýuldy" - diýip departament belledi.


18.09.2023 14:16
13432

Google ulanyjylarynyň maglumatlaryny bikanun ýygnandygy sebäpli kazyýetde 93 million dollar ýitirdi

Kaliforniýanyň Baş prokuraturasy Google-y kazyýete berdi. Kazyýetde aýdylyşyna görä, ulanyjy bu funksiýany öçüreninden soň hem kompaniýa ulanyjylaryň ýerleşýän ýerleri baradaky maglumatlary bikanun ýygnamagy we...

11.09.2023 10:57
7643

2030-njy ýyla çenli emeli aň ABŞ-da 2,4 million iş ornuny eýelär

Generatiw emeli aň diňe ABŞ-da üstümizdäki onýyllygyň ahyryna çenli 2 milliondan gowrak iş ýerini alar. Forrester-iň analitikleriniň çaklamalaryna görä, 2030-njy ýyla çenli AI ABŞ-da 2,4 million iş ornuny tutar...

29.08.2023 15:22
13827

Tesla Los-Anjelesde garbanyşhana we kinoteatr gurmak üçin rugsat aldy

Ilon Maskyň Tesla kompaniýasy Los-Anjelesiň Gurluşyk we howpsuzlyk bölüminden “Diner” we “Drive-In Movie Supercharger” taslamasyny durmuşa geçirmek üçin rugsat aldy. Oňa 32 sany Supercharger zarýad beriş stansiýasy...

28.08.2023 11:40
17714

ABŞ-da iň uzyn guýrukly pişik Ginnesiň rekordlar kitabynda hasaba alyndy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda Altair atly pişik Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Hünärmenler bu öý haýwanynyň öý pişikleriniň arasynda iň uzyn guýruga eýedigini anykladylar. Haýwanyň eýesi Wilýam Jon Pauers...