Aýa gonan hindi apparatyndan ilkinji maglumatlar: Aýyň üsti garaşylyşyndan gyzgyn bolup çykdy

  • 29.08.2023 15:04
  • 28851
Aýa gonan hindi apparatyndan ilkinji maglumatlar: Aýyň üsti garaşylyşyndan gyzgyn bolup çykdy

«Çandraýan-3» missiýasynyň gonuş moduly bilen Ýeriň tebigy hemrasyna eltilen hindi «Pragýan» Aý roweri Aýyň günorta polýusy hakyndaky pikirleri ret edýän ilkinji ylmy maglumatlary Ýere iberdi. Bu barada Hindi kosmos gözleg guramasy (ISRO) X sosial ulgamynda (öňki Twitter) habar berdi.

Enjam Aýyň topragynyň temperaturasyny 10 sm çuňluga çenli ölçemäge ukyply mehanizli temperatura datçigi bilen enjamlaşdyrylandyr.
Neşir temperaturanyň grafigini hödürleýär.
ISRO-nyň işgäri Bi Darukeş Press Trust of India habar gullugyna bu netijeleriň hünärmenler üçin garaşylmadyk waka bolandygyny aýtdy.

"Biz Aýyň ýüzüniň temperaturasy 20-30 gradus aralygynda diýip bilýärdik, ýöne ol Selsiýa boýunça 70 gradus eken. Bu garaşylandan has ýokary" - diýip agentlik alymyň sözlerine salgylanýar.


düýn 11:59
10459

NASA-da Bennu asteroidinden alnan toprakly konteýneri açdylar

NASA-nyň merkezinde alymlar tas üç ýyl mundan ozal OSIRIS-REx enjamynyň kömegi bilen Bennu asteroidinden alnan topragyň nusgalaryny saklaýan kapsulany açdylar. Kapsula geçen ýekşenbe güni Ýere gondy we ýörite gatnaw...

27.09.2023 18:14
18017

Alymlar emeli tohumlandyrma arkaly ak nosoroglaryň populýasiýasyny gaýtadan dikeltmäge synanyşarlar

Dünýäde nosorog güni bellenilip geçildi. Ol pilden soň gury ýerdäki iň uly süýdemdirijidir. Ululygyna we gorkunç keşbine garamazdan, olaryň käbir görnüşleri ýitip gitmek howpy astyndadyr. Olaryň biri hem demirgazyk...

27.09.2023 08:25
6440

Beýik Britaniýanyň alymlary Leonardo da Winçiniň «agaçlar kanunyny» ret etdiler

Leonardo da Winçi tarapyndan işlenip düzülen «agaçlar kanunynda» islendik beýiklikdäki agajyň ähli şahalarynyň galyňlygynyň jeminiň onuň sütüniniň galyňlygyna deňdigini bellenilýär. Bu düzgün ylymda agaçlaryň 3D...

26.09.2023 12:01
18595

Hindistanyň Aýdaky lunahody aragatnaşygy dikeltmek synanyşyklara hiç hili jogap bermeýär

Hindistanyň «Çandraýan-3» missiýasynyň çäginde awgust aýynda Aýa düşürilen lunahody we gonuş moduly hünärmenleriň olar bilen aragatnaşygy dikeltmek üçin eden synanyşyklaryna heniz jogap bermedi. Bu barada Hindi...