Aýa gonan hindi apparatyndan ilkinji maglumatlar: Aýyň üsti garaşylyşyndan gyzgyn bolup çykdy

  • 29.08.2023 15:04
  • 29325
Aýa gonan hindi apparatyndan ilkinji maglumatlar: Aýyň üsti garaşylyşyndan gyzgyn bolup çykdy

«Çandraýan-3» missiýasynyň gonuş moduly bilen Ýeriň tebigy hemrasyna eltilen hindi «Pragýan» Aý roweri Aýyň günorta polýusy hakyndaky pikirleri ret edýän ilkinji ylmy maglumatlary Ýere iberdi. Bu barada Hindi kosmos gözleg guramasy (ISRO) X sosial ulgamynda (öňki Twitter) habar berdi.

Enjam Aýyň topragynyň temperaturasyny 10 sm çuňluga çenli ölçemäge ukyply mehanizli temperatura datçigi bilen enjamlaşdyrylandyr.
Neşir temperaturanyň grafigini hödürleýär.
ISRO-nyň işgäri Bi Darukeş Press Trust of India habar gullugyna bu netijeleriň hünärmenler üçin garaşylmadyk waka bolandygyny aýtdy.

"Biz Aýyň ýüzüniň temperaturasy 20-30 gradus aralygynda diýip bilýärdik, ýöne ol Selsiýa boýunça 70 gradus eken. Bu garaşylandan has ýokary" - diýip agentlik alymyň sözlerine salgylanýar.


şu gün 16:05
1924

Alymlar oňurgalylaryň el-aýaklaryny täzeden dikeltmek ukybyny nädip ýitirendiklerini anykladylar

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Bioorganiki  himiýa institutynyň Döwlet ylmy merkezi we Pirogow adyndaky Russiýa Milli lukmançylyk-barlag uniwersitetiniň embrionogeneziň molekulýar esaslary barlaghanasynyň alymlary...

şu gün 14:48
3565

Pompeýlerde arheologlar dini artefaktly otag tapdylar

Pompeýleriň merkezi bölegini eýeleýän IX bölekde geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň dowamynda arheologlar sakrarium - mukaddes zatlaryň saklanýan öý altary hasaplanýan bir otagy tapdylar diýip, Naked Science ýazýar...

şu gün 13:03
2445

NASA 1977-nji ýylda uçuran “Woýajer-1” enjamy bilen aragatnaşygy dikeldip başardy

Planetalar arasy barlag zondy bolan “Woýajer-1” köp aýlyk bökdençlikden soň ýene Ýere ylmy maglumatlary iberip başlady. NASA iň uzakdaky işjeň barlag zondy bolan apparatyň işleýşini inženerleriň doly dikeldendigini...

şu gün 10:14
8683

Alymlar yssy howada bedeni sowadýan mata döretdiler

Çikago uniwersitetiniň Pritsker molekulýar inženerçilik mekdebiniň (PME) inženerleri sowadyjy häsiýetli täze mata döretdiler. Mata üç gatlakdan ybarat: daşky gatlagy ýylylygyň atmosfera çykmagyna  mümkinçilik berýär...