82 ýurduň raýatlary BAE-ne deslapky wizasyz baryp bilerler

  • 30.08.2023 07:34
  • 24010
82 ýurduň raýatlary BAE-ne deslapky wizasyz baryp bilerler

Indi 82 ýurduň raýatlary Birleşen Arap Emirliklerine öňünden wiza almazdan baryp bilerler. Bu barada BAE-niň Daşary işler ministrligine salgylanyp, “Al Khaleej” gazeti habar berýär. Muny rossaprimavera.ru ýetirýär.

Ministrlik 82 ýurduň raýatlarynyň deslapky wizasyz girip bilýändigini, 115 ýurduň raýatlarynyň bolsa Birleşen Arap Emirliklerine girmezden öň wiza almalydygyny belledi. Mundan başga-da, BAE-niň Sanly hökümeti Pars aýlagynyň ýurtlarynyň raýatlaryna BAE-e gelmek üçin wizanyň ýa-da hemaýatkäriň zerur däldigini nygtap geçdi. Olar BAE-däki giriş portlaryna gelenlerinde diňe Pars aýlagynyň ýurdy tarapyndan berlen pasporty ýa-da öz şahsyýetini tassyklaýjy resminamany görkezip bilerler.
Şeýle-de, Sanly hökümet gelenlerinde wiza alyp bilýän raýatlaryň sanawyny çap etdi. Gelip çykan ýurduna baglylykda olara 30 günlük (goşmaça 10 gün ýeňillik döwri bilen) ýa-da 90 günlük giriş wizasy berlip bilner.
BAE-niň Sanly hökümeti wizadan ýa-da geleniňde almaly wizadan boşadylýan kategoriýa girmediklere giriş üçin rugsadyň gerek boljakdygyny düşündirdi. Saparyň maksadyna bagly bolan bu rugsat BAE-e gelmezden öň Ýaşama işleri we daşary ýurtlular boýunça baş edaradan alynmalydyr.
Belläp geçsek, BAE-niň pasporty abraýly orny eýeleýär. Häzirki wagtda ol Passport Index web-saýtynda birinji orny eýeleýär we dünýäde iň ýeňillikli pasport diýlip ykrar edildi. BAE-niň pasportlarynyň eýeleri 180 ýurda aňsatlyk bilen girip bilýärler, şol bir wagtyň özünde olardan 127-si öňünden wiza talap etmeýär, 53-üsi bolsa elektron wiza ýa-da howa menziline gelnende wiza hödürleýär.


04.07.2023 18:11
7873

BAE-de maýa goýum ministrligi döredildi

Duşenbe güni Birleşen Arap Emirlikleriniň Ministrler Geňeşi maýa goýum ministrligini döretmek kararyna geldi. Bu barada BAE-niň wise-prezidenti, premýer-ministri we Dubaý emirliginiň hökümdary şeýh Muhammet ben...

16.05.2023 11:40
14128

Dubaý täze taslamalara daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmekde dünýä lideri boldy

Dubaý 2022-nji ýylyň jemleri boýunça täze kärhanalara (Grinfild FDI) göni daşary ýurt maýa goýumlary (GDÝMG) boýunça dünýä sanawynda birinji ýeri eýeledi. Muny ýekşenbe güni emirligiň mirasdüşer şazadasy Hamdan...

08.05.2023 15:52
3572

BAE Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynda dialog boýunça hyzmatdaş derejesini aldy

Birleşen Arap Emirlikleri Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynda (ŞHG) dialog boýunça hyzmatdaş derejesini aldy. Bu barada WAM gullugy habar berdi diýip, gazeta.ru ýazýar. “BAE Guramanyň Daşary işler ministrler geňeşiniň...

07.04.2023 07:27
16655

BAE kompaniýalary 2026-njy ýyla çenli işgärleriň arasynda öz raýatlarynyň paýyny 10%-e çenli artdyrmaga borçly etdi

Birleşen Arap Emirlikleriniň hökümeti  işgär sany  50-den geçýän hususy kompaniýalary 2026-njy ýylyň ahyryna çenli ýurduň raýatlarynyň işgärleriň arasyndaky paýyny 2%-den 10%-e çenli ýokarlandyrmaga borçly etdi...