Pariž Ýewropada ilkinji bolup şäherde elektroskuterleri gadagan etdi

  • 28.08.2023 19:36
  • 14448
Pariž Ýewropada ilkinji bolup şäherde elektroskuterleri gadagan etdi

1-nji sentýabrdan başlap, Parižde elektrik skuterlerini kärendesine almak mümkin bolmaz diýip, RTBF teleýaýlymy ýekşenbe güni habar berdi.

Ýaýlymyň habaryna görä, şäher häkimligi köpçülige elektrik skuterlerini bermek hyzmatyny gadagan eden ilkinji Ýewropa paýtagty boljak Parižde bu ulaglaryň bir toparyny ýerleşdiren üç hususy operator bilen şertnamalary uzaltmak niýeti ýok.
Bu hyzmaty üpjün edijiler awgust aýynyň ahyryna çenli Parižiň köçelerinden skuterleri aýyrmaly.
Bu karar şäherdäki elektrik skuterlerini ulanmak boýunça geçirilen referendumyň netijelerine esaslanýar. Ses berişlige 100 müňden gowrak parižli gatnaşdy. 2-nji aprelde geçirilen referenduma gatnaşanlaryň 89% -i bu gadagançylyga ses berdi.
Şeýle ses berişligiň sebäbi şäheriň çar künjegine bitertip ýaýradylan skuterleriň döredýän kynçylyklary, esasanam, ony ulanyjylarynyň howpsuzlygy baradaky alada bolup durýar.


15.06.2024 18:12
9378

Türkmen animasiýalary ilkinji gezek Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar

Türkmenistan ilkinji gezek Fransiýada her ýyl geçirilýän animasion filmleriň Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar. 1998-nji ýyldan bäri geçirilýän bu festiwala Türkmenistan Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa...

09.05.2024 11:09
16119

Fransiýaly çörekçiler dünýäde iň uzyn bageti taýýarlap, Italiýanyň rekordyny täzelediler

Soňky bäş ýylda dünýäde iň uzyn baget boýunça rekord 2019-njy ýylda tas 133 metr uzynlykda baget taýýarlan italiýaly çörekçilere degişlidi. Ýöne 5-nji maýda fransiýaly çörekçileriň topary 140,53 metr uzynlykda...

13.04.2024 16:14
12505

Fransuz zenany Eýfel diňine ýüp bilen dyrmaşyp, gaýa dyrmaşmak boýunça rekord goýdy

Fransiýa 24 habarlar ýaýlymynyň habar bermegine görä, 34 ýaşly fransuz zenany Anuk Garnýe Eýfel diňiniň ikinji böleginiň düýbüne çykmak bilen gaýa dyrmaşmak boýunça dünýä rekordyny goýdy. Türgen 110 metre belentlige...

11.04.2024 18:08
11715

Fransiýaly pianinoçy Joanna Gudal Türkmenistanyň 4 şäherinde konsert berer

Fransiýaly pianinoçy Joanna Gudal gastrol syýahatyny Türkmenistanda konsert bilen açar. Aşgabatdaky Fransuz institutynyň habar bermegine görä, gastrolyň çäklerinde Gudal Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Türkiýäniň...