Pariž Ýewropada ilkinji bolup şäherde elektroskuterleri gadagan etdi

  • 28.08.2023 19:36
  • 14081
Pariž Ýewropada ilkinji bolup şäherde elektroskuterleri gadagan etdi

1-nji sentýabrdan başlap, Parižde elektrik skuterlerini kärendesine almak mümkin bolmaz diýip, RTBF teleýaýlymy ýekşenbe güni habar berdi.

Ýaýlymyň habaryna görä, şäher häkimligi köpçülige elektrik skuterlerini bermek hyzmatyny gadagan eden ilkinji Ýewropa paýtagty boljak Parižde bu ulaglaryň bir toparyny ýerleşdiren üç hususy operator bilen şertnamalary uzaltmak niýeti ýok.
Bu hyzmaty üpjün edijiler awgust aýynyň ahyryna çenli Parižiň köçelerinden skuterleri aýyrmaly.
Bu karar şäherdäki elektrik skuterlerini ulanmak boýunça geçirilen referendumyň netijelerine esaslanýar. Ses berişlige 100 müňden gowrak parižli gatnaşdy. 2-nji aprelde geçirilen referenduma gatnaşanlaryň 89% -i bu gadagançylyga ses berdi.
Şeýle ses berişligiň sebäbi şäheriň çar künjegine bitertip ýaýradylan skuterleriň döredýän kynçylyklary, esasanam, ony ulanyjylarynyň howpsuzlygy baradaky alada bolup durýar.


15.09.2023 14:35
14755

Fransiýada güýçli elektromagnit şöhlelenmesi sebäpli iPhone 12-niň satuwyny bes etmek göz öňünde tutulýar

Fransiýanyň gözegçilik gulluklary aşa güýçli elektromagnit şöhlelenmesi sebäpli «Apple» kompaniýasyna «iPhone 12» smartfonunyň satuwyny togtatmagy buýurdy. Bu barada RIA Nowosti AFP habarlar gullugyna salgylanyp...

05.07.2023 11:24
14661

Fransiýa Google-a 2 million ýewro jerime saldy

Sişenbe güni Fransiýanyň Bäsdeşlik, sarp ediş we salgytdan gaçmaklyga garşy göreş boýunça baş müdirligi (DGCCRF) sarp edijilere takyk maglumat bermändikleri üçin Google-a 2 million ýewro jerime saldy. Bu barada...

06.06.2023 12:12
18022

Fransiýada köpçülikleýin diktant boýunça dünýä rekordy goýuldy

Parižiň merkezinde köçe diktanty geçirildi we ol derrew Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Guramaçylara çärä gatnaşyjylaryň sany boýunça rekordy täzelemek başartdy, diktant ýazmaga 1397-den gowrak adam gatnaşdy...

29.05.2023 14:02
5083

Pariždäki Olimpiada – 2024 wagtynda bir gezeklik plastik önümleri gadagan ediler

Fransiýanyň paýtagtynyň häkimi Ann Idalgo 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlary wagtynda şäherde bir gezeklik plastik önümleriniň ulanylmagyny gadagan etmegi wada berdi. Çäklendirme plastik...