Gazagystanyň uniwersitetlerinde emeli aň boýunça sapaklar giriziler

  • 28.08.2023 19:32
  • 4633
Gazagystanyň uniwersitetlerinde emeli aň boýunça sapaklar giriziler

Geljek ýyldan başlap Gazagystanyň ähli uniwersitetleriniň talyplaryna  emeli aň (AI) boýunça hökmany sapaklar geçiler. Bu barada ýurduň Ylym we ýokary bilim ministri Saýasat Nurbek mälim etdi diýip, Trend habar berýär.

“AI ulgamynda başarnykly hünärmenlere isleg bildirilýär, bu ugry özleşdirmedikler işsiz galmak howpuny başdan geçirerler... Öňümizdäki aýlarda Nýu-Ýorkda şertnama baglaşmagy meýilleşdirýäris we indiki okuw ýylyndan başlap, belki-de senenama ýylynyň başyndan başlap, ähli zerur işleri tamamlasak, okuw meýilnamasyndaky AI kursy ähli talyplar üçin hökmany bolar "-diýip, ministr adam kapitalynyň ösüşine bagyşlanan forumda aýtdy.

Ministrligiň meýilnamasynyň "her bir uçurymyň emeli aň ulgamynda esasy başarnyklara eýe bolmagy" üçin okuw maksatnamasynyň hökmany elementi hökmünde girizilmelidigini nygtady.
Şeýle hem ministr bu kursuň "innowasiýa" hökmünde kabul ediljekdigini, sebäbi häzirki wagtda dünýäde hiç bir uniwersitetiň beýle ders hödürlemeýändigini aýtdy.


03.02.2024 13:54
9994

Gazagystanyň parlamenti mekdeplerde sapak wagty ykjam telefonlary gadagan etmek barada kanun kabul etdi

Gazagystanda mekdep okuwçylaryna sapaklarda telefon ulanmak gadagan ediler. Degişli kanun taslamasy parlamentiň senatynyň mejlisinde tassyklandy diýip, “Mir 24” teleýaýlymynyň habarçysy habar berýär. Mekdebe telefon...

25.01.2024 16:48
3769

Beýik Britaniýadaky uniwersitetinde umumy sapaklary gologrammalar geçip başlar

Angliýanyň Lafboro uniwersiteti AI esasly hakyky gologrammalary döretmek üçin enjamlary ulanyp, leksiýalary geçirip başlar. Bu uzakdaky mugallymyň hakyky barlygynyň täsirini döreder diýip, Kiratas-a salgylanýan...

22.01.2024 13:10
5797

Arizona döwlet uniwersiteti öz okuw meýilnamalaryna dünýäde ilkinji bolup ChatGPT-ni ornaşdyrar

ChatGPT, generatiw emeli aňa esaslanýan beýleki çat-botlar ýaly, bilim segmentine ep-esli derejede täsirini ýetirdi we bu täsiriň geljekde diňe artjakdygy eýýämden belli. Arizona döwlet uniwersiteti, munuň öňüni...

14.09.2023 01:16
23807

Täjigistanda Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň forumy geçirildi

13-nji sentýabrda Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherindäki Täjik milli uniwersitetinde Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň ikinji forumy geçirildi. Bu barada Täjigistanyň Bilim...