Gazagystanyň uniwersitetlerinde emeli aň boýunça sapaklar giriziler

  • 28.08.2023 19:32
  • 4137
Gazagystanyň uniwersitetlerinde emeli aň boýunça sapaklar giriziler

Geljek ýyldan başlap Gazagystanyň ähli uniwersitetleriniň talyplaryna  emeli aň (AI) boýunça hökmany sapaklar geçiler. Bu barada ýurduň Ylym we ýokary bilim ministri Saýasat Nurbek mälim etdi diýip, Trend habar berýär.

“AI ulgamynda başarnykly hünärmenlere isleg bildirilýär, bu ugry özleşdirmedikler işsiz galmak howpuny başdan geçirerler... Öňümizdäki aýlarda Nýu-Ýorkda şertnama baglaşmagy meýilleşdirýäris we indiki okuw ýylyndan başlap, belki-de senenama ýylynyň başyndan başlap, ähli zerur işleri tamamlasak, okuw meýilnamasyndaky AI kursy ähli talyplar üçin hökmany bolar "-diýip, ministr adam kapitalynyň ösüşine bagyşlanan forumda aýtdy.

Ministrligiň meýilnamasynyň "her bir uçurymyň emeli aň ulgamynda esasy başarnyklara eýe bolmagy" üçin okuw maksatnamasynyň hökmany elementi hökmünde girizilmelidigini nygtady.
Şeýle hem ministr bu kursuň "innowasiýa" hökmünde kabul ediljekdigini, sebäbi häzirki wagtda dünýäde hiç bir uniwersitetiň beýle ders hödürlemeýändigini aýtdy.


14.09.2023 01:16
22641

Täjigistanda Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň forumy geçirildi

13-nji sentýabrda Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherindäki Täjik milli uniwersitetinde Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň ikinji forumy geçirildi. Bu barada Täjigistanyň Bilim...

13.05.2023 23:51
6957

Türkmenistanly okuwçylar Astanada himiýa boýunça halkara olimpiadada dört medal gazandylar

Astanada (Gazagystan) geçen 57-nji Halkara Mendeleýew olimpiadasynda Türkmenistana wekilçilik eden Aşgabatdaky S.Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň dört okuwçysynyň dördüsi...

03.04.2023 17:18
13105

Gazagystan daşary ýurtly talyplar üçin 550 ýer bölüp berdi

Daşary ýurtlular üçin Gazagystanyň ýokary okuw mekdeplerine grant almak ugrundaky bäsleşik başlandy. Gazagystan Respublikasynyň Ylym we ýokary bilim ministrliginiň Ýokary bilimi ösdürmegiň milli merkeziniň saýtynda...

15.10.2021 13:47
4462

Gazagystan 2022-nji ýylda GDA döwletleriniň bilim pudagynda hyzmatdaşlyk Geňeşine ýolbaşçylyk eder

Indiki ýyl Gazagystan tarapy GDA döwletleriniň bilim pudagynda hyzmatdaşlyk boýunça Geňeşiniň başlygy bolar. Bu barada Gazagystanyň Bilim we ylym ministrliginiň metbugat gullugy habar berdi diýip, TASS belleýär...