Türkmenistanyň Prezidenti syýahatçylygy we sergi işini ösdürmek boýunça Maksatnamalara gol çekdi

  • 26.08.2023 18:15
  • 14284
Türkmenistanyň Prezidenti syýahatçylygy we sergi işini ösdürmek boýunça Maksatnamalara gol çekdi

Türkmenistanda «Syýahatçylyk pudagynda Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň 2024-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasy» hem-de «Türkmenistanyň halkara sergi işiniň 2024-2025-nji ýyllar üçin Konsepsiýasy» tassyklanyldy.

Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň degişli ministrliklerine hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna şu Maksatnamada we Konsepsiýada bellenilen çäreleriň amala aşyrylmagyny üpjün etmek tabşyryldy.
Bellenilişi ýaly, bu resminama «Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy ugrunyň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin Konsepsiýasyny» hem-de «Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyny» netijeli durmuşa geçirmek, şeýle hem Türkmenistanyň halkara syýahatçylyk ugruny, halkara sergi işini ösdürmekde abraýly halkara guramalar we dünýäniň bu ugurlarda ösen döwletleri bilen halkara hyzmatdaşlygy giňden ýola goýmak maksady bilen kabul edildi.


şu gün 00:33
8772

Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa saparynyň öňüsyrasynda iş maslahatyny geçirdi

28-nji sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Maslahat köşgünde Türkmenistanyň wekiliýetiniň...

düýn 21:44
20825

Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa ugrady

Şu gün, 28-nji sentýabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa Federatiw Respublikasyna ugrady. Ugramazdan öň, Halk Maslahatynyň...

düýn 07:48
7276

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahatynyň geçjek senesi yglan edildi

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň jaýynda geçirilýär. Bu barada resmi metbugatda habar berildi. Deputatlary...

düýn 07:46
23402

Harby gullukçylara we işgärleriň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň, işgärleriniň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy hem-de hünär derejeleri berildi. Degişli Permana Serdar Berdimuhamedow gol çekdi...