Kia 2024-nji model ýylynyň Soul krossowerini täzeledi

  • 26.08.2023 13:43
  • 10091
Kia 2024-nji model ýylynyň Soul krossowerini täzeledi

ABŞ üçin niýetlenen model 2022-nji ýylyň baharyndaky täzelenişi ýaly üýtgewsiz galýar, iň uly üýtgeşiklik Soul EX-iň iň ýokary model dizaýn bukjasy boldy. Oňa 18 dýuýmlyk garyndy tekerleri we ýüzüne mata hem-de deri çekdirilen oturgyç mebelleriniň kombinasiýasy girdi. Bahasy ýokarlandy, ýöne ujypsyz: Soul bazasy 19 990 dollar durýar, bu öňki bahadan 100 dollar gymmat. 

 

Soul-yň bezeg derejeleriniň sanawy üýtgemedi. LX pristawkaly başlangyç krossowerde şu wagta çenli galogen optikasy we 16 dýuýmlyk polat tigirleri bar. Lakonik salonda - multimediýa ulgamynyň sekiz dýuýmlyk ekrany we alty dinamikaly ses ulgamy.
Täze dizaýner gaplamasyndaky Soul EX -iň iň gymmat görnüşiniň bahasy, 1 325 dollarlyk eltip berme çykdajylaryny hasaba almazdan, 24 290 dollar. 17 dýuýmlyk garyndy tekerleri, lýuk, 10,25 dýuýmlyk ekran, öňdäki gyzdyryjyly oturgyçlar we beýleki enjamlar bar.
Soul, ýerine ýetirişine garamazdan, 149 at güýji (179 Nm), CVT bilen jübütlenen iki litrlik tebigy islegli “dörtlük” bilen enjamlaşdyrylandyr. Geçen ýyl täzeleniş wagtynda 1,6 turbo hereketlendirijisi aýryldy.

 

Akylly açarly krossowerlere täze "uky režimi" goşuldy: hakerleriň açaryň ýygylygyna girmeginiň öňüni almak üçin, gapylar gulplanandan 40 sekunt soň işjeňleşýär. Koreýalylar, Hyundai-y we Kia-ny gaty ejiz diýip atlandyrýan köpçülikleýin, hatda ABŞ-yň häkimiýetleriniň hem goşulan kazyýet işlerinden soň, awtoulaglary ogurlykdan goramagyň usulyny gözleýärler.


11.06.2024 15:07
6404

Kia oturgyçlarda ýangyn döremek töwekgelçiliginiň bardygy sebäpli 463 müň töweregi Telluride-ni yzyna çagyrýar

Kia kompaniýasy 2020-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda ABŞ-da öndürilen 462 869 sany Telluride krossoweriniň yzyna çagyrylandygyny habar berdi. Yza çagyrylmagynyň sebäbi elektrik sazlaýjyly öňdäki oturgyçlarda...

22.05.2024 07:38
4857

Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy

Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy. 2024-nji ýylyň aprelinde Günorta Koreýanyň awtoulag öndürijisi 17 140 elektrik ulagyny satdy, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 90%...

18.05.2024 18:29
6944

Kia EV6 2024-i hödürledi. Bu modeliň bahasy dünýä bazarynda 40 müň dollardan başlar

Kia kompaniýasy 2024-nji ýylda dünýä bazaryna çykjak EV6 elektrik awtoulagynyň täzelenen görnüşini hödürledi. Model dört komplektasiýada çykar: Light, Air, Earth we GT-Line diýip, IXBT ýazýar. Kia EV6 2024 täze...

17.05.2024 13:16
7681

Täze Kia Sorento Hybrid 2025 hödürlendi: esasy wersiýasy 2300 dollar arzanlady

Kia 2025-nji model ýylynyň Sorento Hybrid-iniň we Plug-In Gibrid-iniň bahalary we komplektasiýalary baradaky maglumatlary çykardy.   IXBT-iň habar bermegine görä, plug-in gibridiniň esasy wersiýasyndan beýleki...