Ýaponiýa ilkinji Aý modulyny 27-nji awgustda uçurar

  • 25.08.2023 14:29
  • 4271
Ýaponiýa ilkinji Aý modulyny 27-nji awgustda uçurar

Ýaponiýanyň SLIM atly ilkinji Aý gözleg modulyny ýokary çykarmaly H2A raketa göterijisiniň goýberiljek senesi 26-njy awgustdan 27-nji awgusta geçirildi. Bu barada Mitsubishi Heavy Industries kompaniýasy yglan etdi.

Meýilnamanyň üýtgemeginiň sebäbiniň günorta-günbatar Kagosima prefekturasyndaky Tanegasima kosmos merkeziniň golaýynda howa şertleriniň ýaramazlygy bilen baglydygy bellendi. Ikinji gezek yza süýşürilen halatynda uçuş 28-nji awgustdan 15-nji sentýabr aralygynda amala aşyp biler.
Beýikligi 2,4 m we agramy 200 kg bu enjam ýüz keşbi tanamak ulgamlarynda peýdalanylýan tehnologiýalary ulanyp, Aýyň kraterlerini we topografiýasyny öwrenmek üçin niýetlenendir. Şeýle hem SLIM Aýyň üstündäki gaýalardan tapylan demriň we beýleki elementleriň mukdaryny ölçäp bilýän ýörite kamera bilen enjamlaşdyrylandyr.
Ilkibaşda moduly Aýa maýda ibermek meýilleşdirilipdi, ýöne möhlet H3 agyr kysymly ýapon raketa-göterijisiniň goýberilişiniň şowsuz tamamlanmagy sebäpli, yza süýşürilipdi. Bu tabşyryk üstünlikli bolan ýagdaýynda Ýaponiýa öz modulyny Ýeriň tebigy hemrasyna ýerleşdiren dünýäde bäşinji ýurt bolar. Ondan öň ABŞ, SSSR, Hytaý we Hindistan bu babatda üstünlik gazanypdy.


26.09.2023 12:01
18518

Hindistanyň Aýdaky lunahody aragatnaşygy dikeltmek synanyşyklara hiç hili jogap bermeýär

Hindistanyň «Çandraýan-3» missiýasynyň çäginde awgust aýynda Aýa düşürilen lunahody we gonuş moduly hünärmenleriň olar bilen aragatnaşygy dikeltmek üçin eden synanyşyklaryna heniz jogap bermedi. Bu barada Hindi...

09.09.2023 16:04
12692

Güne tarap ugran Aditya-L1 hindi stansiýasy Ýeriň fonunda selfi düşdi

Güni öwrenmek üçin 2-nji sentýabrda uçurylan Aditya-L1 hindi stansiýasy uzak möhletli ýörişe ugramazdan ozal Ýeriň pes orbitasynda enjamlary synagdan geçirýär. Zond, takmynan, dört aýyň içinde Ýer bilen Günüň arasyndaky...

09.09.2023 12:41
9317

Ýaponiýada okuwçylaryň deregine robotlar sapaga girer

Ýaponiýanyň günorta-günbataryndaky Kumamoto şäherinde okuwçylaryň deregine robotlar sapaklara girer diýip, Mainichi Shimbun gazeti habar berýär. Muny rbclife.ru ýetirýär. Şeýlelik bilen ýerli bilim geňeşi mekdepde...

07.09.2023 20:00
5621

Ýaponiýa Aýa ilkinji gonuş modulyny uçurdy

SLIM diýlip atlandyrylýan, Ýaponiýanyň ilkinji Aýa gonuş modully H2A raketa göterijisi Kagosima prefekturasynyň günorta-günbataryndaky Tanegasima kosmos merkezinden bat aldy. Uçuryş Ýaponiýanyň aerokosmiki gözlegler...