YouTube ulanyjylaryň hiňlenmegi esasynda aýdym-sazy tanamagy öwrener

  • 25.08.2023 13:48
  • 3145
YouTube ulanyjylaryň hiňlenmegi esasynda aýdym-sazy tanamagy öwrener

Awgust aýynyň ikinji ýarymynda YouTube-yň işläp düzüjileri täze funksiýany – aýdym-sazy ses buýruklarynyň kömegi bilen tanamak mümkinçiligini synap başladylar. Audio ýazgysyndan ýa-da ulanyjynyň saza hiňlenmesinden soň platforma sazy kesgitläp, gözlege has laýyk gelýän kompozisiýalary görkezer. Bu barada championat.com habar berýär.

Aýdym-sazy kompozisiýanyň özüni aýtdyrmak arkaly kesgitlemäge mümkinçilik berýän meşhur Shazam programmasyndan tapawutlylykda, YouTube-da ses gözlegi ulanyjynyň hiňlenmegi esasynda aýdymy anyklap biler. Häzirki wagtda bu funksiýa Android-de synagdan geçirilýär: ol Google-yň ykjam operasion sistemasyny ulanyjylaryň bir bölegine eýýäm elýeterlidir.
YouTube-da täze ses gözleginiň hemmelere haçan elýeterli boljakdygy belli däl. Google kompaniýasynda bellenilişi ýaly, programma göni üç sekunt hiňlenmäniň esasynda sazy kesgitläp biler.


27.09.2023 08:34
4345

YouTube-yň döredijileri smartfonlar üçin TikTok stilindäki wideo redaktoryny çykardylar

YouTube-yň wideo platforma topary göni telefonyňyzda wideo redaktirlemäge mümkinçilik berýän YouTube Create atly täze programma hödürledi. Täze programma has köp adamy YouTube Shorts roliklerini - YouTube tarapyndan...

08.09.2023 08:21
7126

Telewizorda YouTube mahabatlarynyň dowamlylygy uzalyp, sany azalar

Google kompaniýasy mahabatyň formaty babatda ýene bir gezek synag geçirmegi karar etdi we täze format telewizordaky adaty görnüşe meňzeýär. Gürrüň köp sanly gysga arakesmeleriň deregine bir ýa-da iki sany uly mahabat...

27.06.2023 12:21
8612

YouTube storis formatyndan ýüz öwürdi

YouTube wideohostingi duşenbe gününden wagtlaýyn neşirleriň (“storis”) formatyndan ýüz öwürdi. Bu barada serwise eýeçilik edýän Google kompaniýasynyň saýtynda habar berildi diýip, TASS belleýär. Munuň deregine...

27.05.2023 10:36
6458

YouTube 26-njy iýundan storis formatyndan ýüz öwrer

YouTube wagtlaýyn makalalar — storisler formatyndan ýüz öwrer. Format 26-njy iýundan başlap elýeterli bolmaz we şol wagta çenli neşir edilen ähli storisler ýedi günden soň ýok ediler diýip, Google-iň YouTube-a...