Saud Arabystanynyň ähli mekdeplerinde hytaý dili giriziler

  • 23.08.2023 23:57
  • 11919
Saud Arabystanynyň ähli mekdeplerinde hytaý dili giriziler

Saud Arabystanyň Bilim ministrligi patyşalykdaky ähli hususy we döwlet mekdeplerine hytaý diliniň maksatnamasyny girizmegi tabşyrdy. Bu barada Saudi Gazette habar berdi.

Onuň berýän maglumatyna görä, Saud Arabystanynyň mekdeplerine hytaý dili sapaklaryny girizmek baradaky karar mirasdüşer şazada we Patyşalygyň premýer-ministri Muhammed bin Salman Al Saudyň Hytaýa eden sapary wagtynda kabul edildi. Mirasdüşer şazadasynyň Er-Riýada we Pekine sapary wagtynda şalykdaky mekdepleriň we uniwersitetleriň ähli derejelerinde hytaý dilini okuw maksatnamalaryna goşmagyň meýilnamasyny düzmek barada ylalaşdy diýip, gazet belleýär.
Saud Arabystanynyň Bilim ministrliginiň görkezmesine görä, her ýekşenbe we duşenbe günleriniň dördünji sapagy mekdeplerde hytaý dilini öwrenmäge bagyşlanmalydyr. Gazetiň berýän habaryna görä, tutuş patyşalykdaky bilim bölümleri ýöriteleşdirilen synplaryň çäginde ikinji synp okuwçylary üçin hytaý dilini öwrenmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmäge taýýarlanýar. Her bilim bölüminde hytaý dilini öwredýän belli-belli mekdepler bolar.


02.06.2024 01:33
2695

Hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara Türkmen-saud toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

29-njy maýda Er-Riýadda geçirilen Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-saud toparynyň 7-nji mejlisiniň barşynda öň gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek meseleleri maslahatlaşyldy we geljegi...

29.05.2024 13:15
12198

Türkmenistan CNPC bilen “Galkynyş” gaz känini özleşdirmegiň ikinji tapgyryny durmuşa geçirmegi maslahatlaşdy

28-nji maýda Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi A.Begliýew Hytaýyň dünýä belli “CNPC” kompaniýasynyň ýurdumyzdaky şahamçasynyň ýolbaşçysy Çen Huaýlun bilen duşuşdy. Duşuşykda gaz...

28.05.2024 07:56
19177

Haj parzyny berjaý etmek üçin Türkmenistandan 289 zyýaratçy Saud Arabystanyna iberiler

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2024-nji ýylyň 10-njy iýuny — 9-njy iýuly aralygynda haj parzyny berjaý etmek üçin 289 zyýaratçyny Saud Arabystany Patyşalygyna ibermek bellenildi...

26.05.2024 11:02
7168

Türkmenistan Hytaý, Ýaponiýa, Koreýa Respublikasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürer

25-nji maýda geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Aziýa-Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary, hususan-da, Hytaý, Ýaponiýa we Koreýa Respublikasy bilen gatnaşyklaryny...