Saud Arabystanynyň ähli mekdeplerinde hytaý dili giriziler

  • 23.08.2023 23:57
  • 11706
Saud Arabystanynyň ähli mekdeplerinde hytaý dili giriziler

Saud Arabystanyň Bilim ministrligi patyşalykdaky ähli hususy we döwlet mekdeplerine hytaý diliniň maksatnamasyny girizmegi tabşyrdy. Bu barada Saudi Gazette habar berdi.

Onuň berýän maglumatyna görä, Saud Arabystanynyň mekdeplerine hytaý dili sapaklaryny girizmek baradaky karar mirasdüşer şazada we Patyşalygyň premýer-ministri Muhammed bin Salman Al Saudyň Hytaýa eden sapary wagtynda kabul edildi. Mirasdüşer şazadasynyň Er-Riýada we Pekine sapary wagtynda şalykdaky mekdepleriň we uniwersitetleriň ähli derejelerinde hytaý dilini okuw maksatnamalaryna goşmagyň meýilnamasyny düzmek barada ylalaşdy diýip, gazet belleýär.
Saud Arabystanynyň Bilim ministrliginiň görkezmesine görä, her ýekşenbe we duşenbe günleriniň dördünji sapagy mekdeplerde hytaý dilini öwrenmäge bagyşlanmalydyr. Gazetiň berýän habaryna görä, tutuş patyşalykdaky bilim bölümleri ýöriteleşdirilen synplaryň çäginde ikinji synp okuwçylary üçin hytaý dilini öwrenmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmäge taýýarlanýar. Her bilim bölüminde hytaý dilini öwredýän belli-belli mekdepler bolar.


26.09.2023 10:04
5707

Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ulag ministrleriniň 1-nji duşuşygynda birnäçe başlangyçlary öňe sürdi

25 – 26-njy sentýabrda Pekinde durnukly ulag boýunça global forum geçirilýär. Bu çäre HHR-iň Ulag ministrligi we durnukly ulag pudagyndaky Global innowasiýalar we bilimler merkezi tarapyndan gurnalyp, umumy mejlisi...

29.08.2023 15:16
5898

Hytaý daşyndan gelýänler üçin Covid-19 boýunça deslapky barlagy ýatyrdy

Bu karar 2023-nji ýylyň 30-njy awgustyndan güýje girer. Hytaýyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Wan Wenbin Hytaýyň indi daşary ýurtlulardan antigene we ýokanjyň nuklein kislotalarynyň (PZR) barlygyna...

12.08.2023 11:30
21706

Hytaýda emeli et öndürýän ilkinji kärhana işe girizildi

Şanhaýyň «CellX» kompaniýasy emeli et öndürýän kärhanany işe girizdi diýip, RIA Nowosti «South China Morning Post» neşirine salgylanyp habar berýär. «Bu synag önümçiliginde gelinjek netijeler biziň 2025-nji ýyla...

03.08.2023 14:17
10082

IT-milliarderi Jek Ma tehnologiýalar pudagyndan oba hojalyk pudagyna geçýär

«Alibaba Group» kompaniýasyny esaslandyryjylaryň biri bolan 58 ýaşly hytaýly milliarder Jek Ma oba hojalyk tehnologiýalary bilen meşgullanýan täze kompaniýa maýa goýdy. Balykçylyga we oba hojalygyna ýöriteleşen...