Pingwin Nils Ulaf III general-maýor harby adyny aldy

  • 22.08.2023 23:58
  • 21654
Pingwin Nils Ulaf III general-maýor harby adyny aldy

Şotlandiýanyň Edinburg şäherindäki haýwanat bagynda ýaşaýan patyşalyk pingwini ser Nils Ulaf III Norwegiýanyň Korollyk gwardiýasynyň general-maýory harby adyny aldy. Bu barada Edinburgyň Patyşalyk harby orkestriniň web sahypasynda habar berilýär.

«Bütin dünýä belli patyşalyk pingwini indi general-maýor ser Nils Ulaf III, Buwe adalarynyň barony we Onuň Alyhezreti Norwegiýanyň Patyşalyk Gwardiýasynyň resmi nyşany diýen ýokary derejä eýe» diýlip, habarda bellenilýär.

Pingwin Norwegiýanyň gwardiýasynyň nyşany hasaplanýar. 110 ýyl ozal haýwanat bagyna norwegiýaly Edward Salwesen pingwin sowgat edipdir. Şondan soň gwardiýaçylaryň arasynda Edinburg harby ýörişine gatnaşmazdan ozal haýwanat bagyna baryp görmek däbe öwrülipdir.
1972-nji ýylda harby ýörişe gatnaşyjylar pingwini «ogullyk aldylar» we oňa Nils Egeleniň we Norwegiýanyň patyşasy Ulaf V-iň hormatyna Nils Ulaf diýip at berdiler. Guşuň nesilleri onuň derejesini miras alýarlar. Ilki bilen, patyşalyk gwardiýasy oňa rysarlyk derejesini berdi. 2005-nji ýylda bolsa Hormat garawulynyň polkownigi boldy. Üç ýyldan soň Nils Ulaf III rysarlyga göterildi. Bu wakanyň hormatyna haýwanat bagynda guşuň bürünç heýkeli oturdyldy. 2016-njy ýylda Nils Ulaf brigada generaly wezipesine bellenildi.

şu gün 00:15
797

Doktor Strenj “Ar alyjylaryň” bäşinji bölümine gaýdyp gelýär. Film 2025-nji ýylda surata düşüriler

Ýakynda britaniýaly aktýor Benedikt Kamberbetç Netflix kanallarynyň birinde görkezilen wideoda özüniň meşhur rollary barada gürrüň berip, “Ar alyjylar 5” filminde Doktor Strenjiň keşbini ýerine ýetirjekdigini aýtdy...

düýn 18:47
747

Apple "Vision Pro 2-ni" soňa goýup, oňa derek gulaklygyň arzan modelini çykarar

Apple kompaniýasy ikinji nesil Vision Pro giňeldilen hakykat gulaklygynyň işlenip taýýarlanyşyny gijikdirmek kararyna geldi. Muňa derek kompaniýa çäklendirilen funksiýalar toplumly enjamyň has elýeter wersiýasyny...

düýn 18:41
2780

“Gladiator 2-de” kino taryhynda iň bir epiki sahnalaryň biri görkeziler

Barselonada geçirilen CineEurope film forumynda Paramount kompaniýasy Ridli Skottuň 2000-nji ýylda surata düşüren epiki peplumynyň dowamy bolan “Gladiator 2-den” täze bölegi görkezdi. Paramount-yň ýolbaşçysynyň...

düýn 17:21
1277

“Tapmaça 2” multfilmi 295 million dollar gazanyp, daşary ýurtlarda rekord goýdy

Pixar studiýasynyň “Tapmaça 2” (“Головоломка 2”) multfilmi dünýä prokatynda oňyn netijeleri görkezip, jemi 295 million dollar gazandy. Film animasiýa lentalary üçin täze rekord goýdy, ilkinji hepdesinde daşary...