iPhone 15 Pro Max-a derek iPhone 15 Ultra çykyp biler

  • 22.08.2023 16:31
  • 19108
iPhone 15 Pro Max-a derek iPhone 15 Ultra çykyp biler

Bilermenler 2022-nji ýylyň güýzünde Apple-iň Pro Max brendini öz smartfonlaryndan doly çykarmagy meýilleşdirýändigini habar berdiler. Muňa derek, kompaniýa iň gymmat modeli aýratyn at - Ultra bilen tapawutlandyrar.

Bir ýyldan soň myş-myşlary žurnalist Endrýu O'Hara hem tassyklady. Onuň sözlerine görä, Apple özboluşly Ultra ünsi jemläp, Pro Max subtitrinden düýbünden ýüz öwürmek kararyna geldi. Bilermen kompaniýanyň model üçin, kämilleşdirilen kameradan, uly göwrümden we batareýanyň ulalmagyndan başga-da, has çynlakaý üýtgeşmeleri taýýarlaýandygyny çaklaýar.

Şeýlelikde, şu ýyl iPhone 15-iň dört sany modeli ulanyjylara garaşýar: 

  • iPhone 15;
  • iPhone 15 Plus;
  • iPhone 15 Pro;
  • iPhone 15 Pro Max (Ultra).

Apple sentýabryň ortalarynda iPhone 15-iň ähli jikme-jikliklerini paýlaşar. Habar beriş serişdeleriniň ýazmagyna görä, smartfonlaryň täze hatarynyň tanyşdyrylyşy 13-nji sentýabrda geçiriler we aýyň ahyrynda satuwa çykar.


düýn 15:30
14333

Haýsy iPhone-nyň bir zarýadda uzaga gidýändigi anyklandy

Mrwhosetheboss iňlis tehnologiýa bloggeri iPhone-nyň dürli modelleriniň awtonom işleýşiniň synagynyň netijeleri barada YouTube-da wideo ýerleşdirdi. Synaga iň soňky modeller (iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro we 15 Pro...

27.09.2023 11:50
26966

Dürli ýurtlarda iPhone 15 Pro Max-y satyn almak üçin näçe wagt işlemeli?

Apple kompaniýasy ýakynda täze iPhone 15 smartfonlarynyň satuwyna başlady. World of Statiscis neşiri haýsy ýurtda adamlara 256 GB fleş-ýatly iPhone 15 Pro Max seriýasyny satyn almagyň aňsatdygyny hasaplady. Şeýle...

23.09.2023 09:49
1793

Apple şu güýzde kompýuterler we iPhone üçin USB-C esbaplaryny çykarar

Bloomberg oktýabr aýynda Apple -iň birikmek üçin USB-C portly bir topar esbap çykarjakdygyny habar berdi. Täze önümleriň arasynda Magic Syçan, Magic Trackpad, Magic Keyboard, şeýle hem USB Type-C birikdirijileri...

23.09.2023 09:41
9352

Apple hakykylygyny barlamak üçin iPhone 15 gutularyna görünmeýän QR kodlaryny goşdy

Apple kompaniýasynyň önümlerini, köplenç, ýasaýarlar, şonuň üçin kompaniýa iPhone 15-e diňe ultrabenewşe çyrasy bilen görüp bolýan hakykylygyň täze görkezijisini goşdy diýip, ixbt.com habar berýär.   Wideolar iPhone...