Windows 11-e täze mümkinçilik girizildi

  • 20.08.2023 23:30
  • 6741
Windows 11-e täze mümkinçilik girizildi

«Microsoft» korporasiýasynyň «Windows 11» ulgamyny ulanyjylara öňden gurnalan programmalary operasion ulgamyndan öçürmäge mümkinçilik döredildi.

Häzirlikçe bu mümkinçilik «Windows Insider» deslapky bahalandyrma programmasy boýunça «Windows 11-iň» synag nusgalarynyň biriniň ulanyjylary üçin elýeterlidir.
Indi ulanyjylar «Kamera», «Cortana», «Suratlar», «Adamlar» ýaly adaty programmalary, şeýle hem uzakdaky iş stollaryna (Remote Desktop) birikmek üçin müşderini öçürip bilerler.
Bu aýratynlygyň ýakyn hepdelerde «Windows 11» ulanyjylarynyň ählisine elýeterli bolmagyna garaşylýar. Bu programmalaryň köpüsiniň göwrümi kiçi, ýöne bu aýratynlyk programma sanawynda ýer tygşytlamaga mümkinçilik berer.
Bellenilmegine görä, «Windows 11» üçin indiki iri täzelenme sentýabr aýynda çykar. Şol wagt hem adaty programmalary öçürmek mümkinçiligi «Microsoft-yň» ähli operasion ulgamlarynyň ulanyjylaryna elýeterli bolar. Şeýle hem sentýabr aýyndaky täzelenişde RAR we 7-Zip faýllary üçin goşmaça goldaw peýda bolar.


05.05.2023 15:39
20129

Baýden Microsoft-yň we Google-yň ýolbaşçylary bilen emeli aň bilen bagly töwekgelçilikleri maslahatlaşdy

Amerikanyň lideri Jo Baýden, wise-prezident Kamala Harris, Microsoft korporasiýasynyň baş direktory Satýa Nadella, Google-yň we Alphabet-iň baş direktory Sundar Piçai penşenbe güni Ak tamda emeli aň bilen bagly...

31.05.2022 20:28
8188

Dünýäniň iň baý adamlary ýylyň başyndan bäri 115 milliard dollar ýitgi çekdiler

Tesla-nyň we SpaceX-iň eýesi Ilon Mask, Amazon-y esaslandyryjy Jeff Bezos we Microsoft-y dörediji Bill Geýts ýaly dünýäniň iň baý adamlary 2022-nji ýylyň başyndan bäri 115 milliard dollar ýitirdiler. Şunuň ýaly...

düýn 19:57
1919

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

düýn 19:44
3078

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...