Apple Hindistanda iPhone 15-iň önümçiligini ýola goýdy

  • 18.08.2023 17:11
  • 15960
Apple Hindistanda iPhone 15-iň önümçiligini ýola goýdy

«Apple» «Foxconn» zawodynda Hindistanda «iPhone 15» öndürip başlady. Bu barada «Bloomberg» habar berýär we munuň işläp düzüjiniň önümçiligini diwersifikasiýalaşdyrmak strategiýasynyň bir bölegidigini belleýär. ABŞ bilen Hytaýyň arasyndaky söwda gatnaşyklarynyň ýaramazlaşmagy kompaniýany şeýle hereket etmäge mejbur edýär.

Hindi «iPhone 15-leriniň» ilkinji tapgyry Hytaýdaky esasy önümçilik toplumyndaky tapgyr iberilenden birnäçe hepde soň satuwa çykarylar. Mundan başga-da, «Apple» hindi zawodynda täze «iPhone-laryň» öndürilýän möçberini artdyrmagy meýilleşdirýär.
Hindistanda birnäçe wagt bäri kompaniýanyň ykjam telefonlarynyň ujypsyz bölegi ýygnalýar, häzirki wagta çenli ýerli önümçilik Hytaýdaky önümçilikden yza galýar. Önümçilikdäki aratapawut birnäçe aýa ýetýär. Aprel aýynda «Apple-iň» 2022-nji ýylda 7 milliard dollarlyk ähli smartfonlarynyň, takmynan, 7 göteriminiň Hindistanda ýygnalandygy mälim boldy, kompaniýanyň ýerli önümçilik kuwwatyny giňeltmek isleýändigi bellenilýär. «Bloombergiň» habar bermegine görä, Hindistanda «iPhone 15» önümçiliginiň mukdary içki gurluşlarynyň üpjünçiligine we «Foxconn» zawodynda önümçilik ugurlarynyň giňelmegine bagly bolar.
2023-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda «iPhone 15» smartfonunyň, täze «Apple Watch Series 9» we ikinji nesil «Ultra» sagatlarynyň tanyşdyrylyş dabarasy bolar.


08.12.2023 07:31
3813

Apple-iň bazar bahasy 3 trln dollara gaýdyp geldi

Apple tehnologiýa korporasiýasynyň bazar bahasy 3 trln dollara gaýdyp geldi. Muny NASDAQ amerikan biržasynyň söwda maglumatlary delillendirýär diýip, lenta.ru habar berýär. 5-nji dekabrda geçirilen söwdanyň jemi...

25.11.2023 14:29
12314

Tim Kuk Apple-iň ýolbaşçylygyndan gitmek hakynda pikirlenýändigini aýtdy

«Apple» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Tim Kuk söhbetdeşlikleriniň birinde wezipeden gitmek barada pikirlenýändigini aýtdy. «Biz özgerişlige ynanýan kompaniýa. Şonuň üçin biziň bu babatda anyk meýilnamalarymyz bar»...

24.11.2023 10:07
9239

Dünýäniň iň gymmat 100 kompaniýasy belli boldy

Apple ýene-de dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Interbrand Corp. konsalting kompaniýasynyň gözleglerine görä, onuň brendi 502,6 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar diýip, gazeta.ru habar berýär. Apple reýtingde...

04.11.2023 17:15
9008

Apple maliýe hasabatyny hödürledi: iPhone satuwy rekordy täzeleýär

Apple kompaniýasy nobatdaky maliýe hasabatyny hödürledi. Kompaniýa üçin 30-njy sentýabrda 2023-nji maliýe ýylynyň dördünji çärýegi we umuman, tutuş ýyl tamamlandy. Kompaniýa munuň iPhone satuwyndan gazanylan girdejileri...