Türkmenistanlylar Russiýa baryp gören syýahatçylaryň sany boýunça ilkinji bäşlige girdi

  • 10.08.2023 19:45
  • 24238
Türkmenistanlylar Russiýa baryp gören syýahatçylaryň sany boýunça ilkinji bäşlige girdi

Türkmenistan ýylyň başyndan bäri Russiýa baryp gören jahankeşdeleriň sany boýunça ilkinji bäşlige girdi. Ýurdumyz Russiýanyň Syýahatçylyk Operatorlary Assosiasiýasy tarapyndan düzülen reýtingde dördünji orny eýeledi. Jemi 14,1 müň türkmen raýaty ýylyň birinji ýarymynda Russiýa Federasiýasyna bardy.

Ilkinji üçlüge Hytaý, Türkiye we Germaniýa girdi. 2023-nji ýylyň başyndan bäri Russiýa Federasiýasyna baran syýahatçylaryň sany boýunça Türkmenistanyň, hatda Russiýa bilen serhetleşýän goňşy Gazagystandan hem geçip bilendigi bellärliklidir.
Hasabat döwründe dünýäniň dürli künjeklerinden 7,2 milliondan gowrak syýahatçy Russiýanyň şäherlerine baryp gördi. Diňe syýahatçylygy däl, eýsem, saparyň ähli maksatlary bilen gelenleriň sanyny göz öňünde tutsak, bu ýerde birinjilik Özbegistana degişlidir, bu ýurduň raýatlarynyň 1,7 milliony bardy.
Umuman, Russiýa syýahatçylaryň akymy, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 130% ýokarlandy. Syýahatyň gyzgalaňly döwri aprel-iýun aýlary aralygynda hasaba alyndy. Russiýa Federasiýasynyň dynç alyş pudagy üçin iň meşhur ýerleri Russiýanyň iň uly şäherleri - Moskwa we Sankt-Peterburg bolmagynda galýar.


02.12.2023 22:07
4501

Şuşada türki dünýäsiniň medeni syýahatçylygy boýunça halkara maslahat geçirilýär

Şuşada «Türki dünýäsiniň medeni syýahatçylygynyň geljegi» atly halkara ylmy maslahat geçirilýär. Report agentliginiň habar berşi ýaly, Azerbaýjanyň Döwlet syýahatçylyk agentligi we Türki Döwletleriň Guramasy (TDG)...

25.11.2023 05:58
10327

Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň goragyna 15 müň harby gullukçy çekiler

Fransiýanyň Ýaragly güýçleriniň 15 müň töweregi harby gullukçysy 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlary wagtynda howpsuzlygy üpjün etmek işine gatnaşar. Bu barada paýtagtda howpsuzlyga jogapkär general...

25.11.2023 05:50
2387

Türkmenistan ilçisi Ýaponiýanyň Syýahatçylyk agentlikleriniň assosiasiýasynyň prezidenti bilen duşuşdy

24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky ilçisi A.Baýramow Ýaponiýanyň Syýahatçylyk agentlikleriniň assosiasiýasynyň (JATA) prezidenti Kuniharu Ebina bilen duşuşyk geçirdi we onuň dowamynda taraplar türkmen...

23.11.2023 10:35
13976

Orta hünär okuw mekdebi syýahatçylykda «Gid-terjimeçi» hünäri boýunça gysga möhletleýin okuwlara çagyrýar

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi syýahatçylyk pudagynda «Gid-terjimeçi» hünäri boýunça gysga möhletleýin okuwlara çagyrýar. Türkmenistanda ýokary netijeli we bäsdeşlige ukyply syýahatçylyk...