Apple III maliýe çärýeginde arassa girdejisini çaklamadan gowy azaltdy

  • 06.08.2023 18:55
  • 7629
Apple III maliýe çärýeginde arassa girdejisini çaklamadan gowy azaltdy

Apple Inc. 2023-nji maliýe ýylynyň üçünji çärýeginde arassa girdejisini bazar çaklamasyndan gowşak azaltdy, şol bir wagtyň özünde girdeji çaklama bilen gabat geldi diýip, interfax.ru habar berýär.

Kompaniýanyň hasabatyna görä, 1-nji iýulda tamamlanan çärýegiň jemi boýunça arassa girdeji geçen ýylyň degişli çärýegindäki 19,442 mlrd dollar ýa-da paý üçin 1,2 dollar bilen deňeşdirilende, 19,881 mlrd dollar ýa-da paý üçin 1,26 dollar boldy. Girdeji bir ýyl ozalky 82,959 mlrd dollara garşy 81,797 mlrd dollara çenli azaldy.
FactSet tarapyndan sorag edilen analitikler kompaniýanyň düşewündini 81,8 mlrd dollar girdejide ortaça paý üçin 1,2 dollar derejesinde çaklapdylar.
Geçen çärýek iPhone satuwyndan girdeji geçen ýylky 40,665 mlrd dollardan 39,669 mlrd dollara çenli azaldy. Mac kompýuterleriniň satuwyndan gazanylan girdeji 7,382 mlrd dollardan 6,84 mlrd dollara, iPad planşetlerinden – 7,224 mlrd dollardan 5,791 mlrd dollara çenli azaldy. Şol bir wagtyň özünde, dakylýan gurluşlardan, aksessuarlardan we öý üçin gurluşlardan gelen girdeji 8,084 mlrd dollar bilen deňeşdirilende, 8,284 mlrd dollara çenli ýokarlandy.

App Store, Apple Music, Apple Pay we iCloud ýaly hyzmatlaryň girdejisi bir ýyl ozalky 19,604 mlrd dollardan 21,213 mlrd dollara ýetdi.
Apple paýnamalarynyň bahasy penşenbe güni söwdada 2,1% peseldi.


25.11.2023 14:29
12205

Tim Kuk Apple-iň ýolbaşçylygyndan gitmek hakynda pikirlenýändigini aýtdy

«Apple» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Tim Kuk söhbetdeşlikleriniň birinde wezipeden gitmek barada pikirlenýändigini aýtdy. «Biz özgerişlige ynanýan kompaniýa. Şonuň üçin biziň bu babatda anyk meýilnamalarymyz bar»...

24.11.2023 10:07
9019

Dünýäniň iň gymmat 100 kompaniýasy belli boldy

Apple ýene-de dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Interbrand Corp. konsalting kompaniýasynyň gözleglerine görä, onuň brendi 502,6 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar diýip, gazeta.ru habar berýär. Apple reýtingde...

04.11.2023 17:15
8948

Apple maliýe hasabatyny hödürledi: iPhone satuwy rekordy täzeleýär

Apple kompaniýasy nobatdaky maliýe hasabatyny hödürledi. Kompaniýa üçin 30-njy sentýabrda 2023-nji maliýe ýylynyň dördünji çärýegi we umuman, tutuş ýyl tamamlandy. Kompaniýa munuň iPhone satuwyndan gazanylan girdejileri...

12.09.2023 13:24
6939

Apple Qualcomm bilen iPhone üçin çip üpjünçiligi baradaky şertnamany üç ýyl uzaltdy

Apple kompaniýasy Qualcomm bilen çip üpjünçiligi baradaky şertnamasyny 2026-njy ýyla çenli uzaltdy. Bu barada ýarym geçirijileri işläp düzüjiniň habarynda aýdylýar diýip, forbes.kz belleýär. Bu Apple-iň öz çiplerini...